Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Klart for lisensfelling av jerv

Lisensfelling på inntil 6 jerv i Sør-Trøndelag. Jakta starter 10. september og avsluttes 15. februar eller når kvoten er fylt. Jegerne plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote og å varsle Fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.09.2017

Kvoter i Sør-Trøndelag
Rovviltnemnda har 31.5.2017 fattet vedtak om lisensfelling av jerv for region 6. Startkvoten er satt til 15 dyr, med en reservekvote på 8 dyr. For jaktområder som er helt eller delvis innenfor Sør-Trøndelag er kvoten fordelt som følger;

Område uten mål om yngling i Nord-Trøndelag samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag: 4 jerv

Område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag unntatt Fosen kommunene: 2 jerv

Området med mål om yngling av jerv i Sør-Trøndelag; Ingen kvote.


Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg jevnlig oppdatert på gjenværende kvote ved å ringe 73 19 92 28.


Meldeplikt ved alle skudd mot jerv
Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen på telefon; 900 65 298, og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt, §§ 16 og 17. Alle skudd som løsnes mot jerv skal meldes til ovennevnte instanser snarest, også bomskudd. Felling av jerv skal varsles Statens naturoppsyn på telefon; 468 99 505. Felt jerv skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddstedet skal kunne påvises.

Andre bestemmelser om lisensfelling av jerv.
Nedenfor har vi listet noen bestemmelser som er viktig å kjenne til angående lisensfelling på jerv.

  • For å kunne utøve lisensfelling på jerv må en være registrert som lisensjeger i      Jegerregisteret for arten jerv i jaktåret 2017/2018. Jeger registrerer seg via internett på www.jegerregisteret.no       
  • Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.
  • Det er lov å benytte både  hagle og rifle ved felling av jerv. Dersom rifle benyttes, kreves det at du benytter ammunisjon med en anslagsenergi på minimum 980 joule (100 kgm)      på 100 m avstand. Det er kun tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss og lignende). Kravet til anslagsenergi tilsier bruk av minimum riflekaliber 222 Rem.
  • Skyteprøve for storviltjakt må være avlagt for jaktåret 2017/2018 dersom felling skal utøves med rifle.
  • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturmangfoldloven der vernebestemmelsene åpner for dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Oppføring av jervebåser, buer og etablering av åter kan være      regulert av vernebestemmelser, kontakt derfor forvaltningsmyndigheten dersom du ønsker å jakte i et verneområde.

For øvrig gjelder bestemmelsene om ordinær jaktutøvelse gitt i eller i medhold av viltloven, samt bestemmelsene om lisensfelling i forskrift av 18.3.2005 om forvaltning av rovvilt.

Bruk av jervbås – krever særlig tillatelse
Hvis du ønsker å bruke bås til fangst av jerv må du sende søknad til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal beskrives i søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. For øvrig gjelder reglene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel 9 

Prosjekter for mer effektiv lisensfelling i Oppdal og Rennebu
Klima- og Miljødepartementet har etter søknad fra Rennebu kommune og Oppdal kommune gitt tillatelse til at de to kommunene kan igangsette prøveordninger med utprøving av nye virkemidler/hjelpemidler under årets jervjakt. Dersom du er jeger i en av de to kommunene og ønsker mer informasjon om dette, ber vi om at du tar kontakt med din kommune og/eller Fylkesmannen. 

Avliving av jerv påvirker startkvoten
All irregulær avgang av jerv som skjer etter at Rovviltnemnda fattet vedtak om kvote skal trekkes fra startkvote for de ulike jaktområdene. Miljødirektoratet har avklart at jerven som ble avlivet i Trondheim 29.8.2017, faller inn under denne bestemmelsen. Kvoten for «området uten mål om yngling unntatt Fosen» er av den grunn redusert fra tre til to dyr.