Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 02.02.2015

Kvotejakt på gaupe 2015

Rovviltnemnda har fattet nytt vedtak om kvotejakt på gaupe 31. januar 2015. Det er åpnet for gaupejakt i perioden fra 1. februar til 31. mars.


Publisert 30.10.2014

Krav om mer dokumentasjon av saueholdet i søknad om rovvilterstatning

Nytt av året, som følge av den nye erstatningsforskriften, er at det skal som vedlegg til søknaden skal gis opplysninger om individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over skade-/dødsårsak, herunder sykdomstilfeller. Se forøvrig en veileder om utfylling av søknad i høyre marg


Publisert 01.10.2014

Lisensfelling av ulv i Sør-Trøndelag vinteren 2014/2015.

Rovviltnemnda for region 6 har i vedtak 26. juni 2014 åpnet for lisensfelling av 2 ulver i hele Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.


Publisert 09.09.2014

Lisensfelling av jerv 2014/2015

Rovviltnemnda i region 6 har åpnet for lisensfelling av jerv i deler av Sør-Trøndelag. Lisensfellingen starter 10. september 2014 og varer til 15. februar 2015, eller til kvoten er fylt.


Publisert 12.12.2013

Miljøtilskudd 2014