Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn blir rekna som rovvilt. Det er eit hovudmål å sikre levedyktige bestandar av dei fire store rovdyrartane og av kongeørn. Samtidig er det eit mål å oppretthalde eit aktivt landbruk for å utnytte beiteressursane for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noko i kjerneområda for rovvilt.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver i forvaltninga av rovvilt:

  • tildele midlar til førebyggjande tiltak mot rovviltskadar og behandle søknader om erstatning for skadar som freda rovvilt har gjort på bufe
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi løyve til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innanfor tildelt kvote frå rovviltnemnda
  • stå for forvaltninga av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • vere sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørgje for at rovdyrstammane blir forvalta slik at talet på dyr er så nær bestandsmålet i regionen som mogleg

Vis meir


Publisert 10.10.2017

Tid for å søke om erstatning for husdyr som er drept av fredet rovvilt

Dyreeiere som har tapt husdyr til fredet rovvilt, har i følge naturmangfoldloven rett på å få erstatning for dyrene.


Publisert 03.10.2017

Klart for lisensfelling av ulv fra 1. oktober

Rovviltnemnda har vedtatt å åpne for felling av inntil to ulver i Midt-Norge vinteren 2017/2018. Lisensfellingsperioden varer fra søndag 1. oktober 2017 til 31.mars 2018.


Publisert 07.09.2017

Klart for lisensfelling av jerv

Lisensfelling på inntil 6 jerv i Sør-Trøndelag. Jakta starter 10. september og avsluttes 15. februar eller når kvoten er fylt. Jegerne plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote og å varsle Fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.


Publisert 18.08.2017

Ingen lisensfelling av brunbjørn i Sør-Trøndelag i 2017

Færre påviste bjørner, færre påviste skader og en bjørnebestand som ligger langt under det norske bestandsmålet, gjør at Miljødirektoratet åpner for en begrenset kvote i årets lisensfelling av bjørn.

 


Publisert 27.06.2017

Offentlig høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge legger revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 22. september 2017.


Publisert 17.03.2017

Utvidet gaupejakt fra 17. mars

Informasjon om vekst i gaupebestanden i Sør-Trøndelag, har fått Rovviltnemnda i region 6 til å øke kvoten for gaupejakta 2017, med tre dyr.


Publisert 03.03.2017

Det inviteres til dialogmøter om rovviltforvaltning

Møtene vil foregår på følgende steder: Rissa, Orkanger, Selbu, Oppdal og Støren i løpet av mars 2017. Vi vil oppfordre beitebrukere, landbruksforvaltning og andre interesserte til å delta.


Publisert 06.02.2017

Tildeling av siste jerv fra reservekvoten

Rovviltnemnda for Region 6 har i dag tildelt siste dyret fra reservekvoten for lisensfelling av jerv, til et jaktområde i Sør-Trøndelag. 


Publisert 01.02.2017

Gaupejakt og lisensfelling av jerv stoppet

Gaupekvoten innenfor området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag er i dag fylt. Det samme er jervkvoten for området uten mål om yngling av jerv, unntatt Fosen.


Publisert 31.01.2017

Gaupejakt fra 1. februar

Gaupekvoten for hele region 6 (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag) er av Rovviltnemnda satt til 21 gauper. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket etter klagebehandling.