Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til klimatilpasning 2018

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2018 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2018

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.11.2017

Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc.

På landsbasis fikk 15 kommuner og fylkeskommuner tilskudd til arbeid med klimatilpasning i 2017, bortimot 30 kommuner i 2016 (3 av disse fra Sør-Trøndelag) og 10 kommuner og fylkeskommuner i 2015 (1 fra Sør-Trøndelag). Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke midler til klimatilpasning. For mer informasjon og tidligere tildelinger se  www.klimatilpasning.no.