Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tillatelse til mellomlagring av oppgravde masser på Lilleby, Trondheim kommune

Fylkesmannen har gitt tillatelse til mellomlagring av oppgravde masser på eiendommen gnr 413 bnr 184, fra gravearbeider langs Fridheimveien/ Jarleveien, Trondheim kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.11.2017

Trondheim kommune har fått midlertidig tillatelse til mellomlagring av inntil 11.000 m3 masser på vestsiden av kommunens eiendom gnr 413 bnr 184. Tillatelsen er gyldig til 01.09.18. Det er stilt særskilte vilkår for mellomlagringen.
Gravingen av ny VA-trasè langs Fridheimveien, Ladeveien og Jarleveien, berører eiendommene gnr/bnr 415/181, 415/81, 415/180, 415/77, 415/61 og 415/68 og arealene benyttes i dag som trafikkareal. Massene må mellomlagres for prøvetaking og i påvente av endelig disponering.

Det er utført prøvetaking av massene langs grøftetrasèen, men på grunn av kabler i grunnen er det kun boret 5 prøvepunkt langs trasèen. Dybden på boringene varierer fra 2 m til 3 m, og det er tatt ut totalt 22 prøver. I samtlige prøvepunkter består de overliggende massene av sand og jord. Samtlige prøvepunkter er antatt å ha leire som originalmasse etter 2-3 m dybde.
14 jordprøver er analysert og resultatene viser 9 prøver som kan klassifiseres som rene masser, 2 prøver i tilstandsklasse 2, 2 prøver i tilstandsklasse 3 og 1 prøve er klassifisert i tilstandsklasse 4. Overskridelsene av normverdi er knyttet til Pb, Zn, PAH og BaP. Det er ikke registrert oljelukt i noen av prøvepunktene (jf. Rambøll rapport M-Rap-001 1350022707- Ladebekken – Meråkerbanen, datert 23.06.17).
Masser som skal brukes som tilbakefylling i grøftetrasèen skal ikke overskride tilstandsklasse 2.

Masser i tilstandsklasse 3 - 4 skal kjøres til godkjent deponi da de ikke kan gjenbrukes i prosjektet. Masser i tilstandsklasse 2 kan gjenbrukes i grøftetrasèen dersom alle rene masser allerede er gjenbrukt. Da det er store mengder rene masser i prosjektet kan dette bli vanskelig ifølge tiltakshaver.

Oppsummert vil det hovedsakelig være aktuelt å mellomlagre;

1)  Masser som ikke er klassifisert ennå (ca 6000 m3)

2)  Allerede klassifiserte overskuddsmasser (innenfor tilstandsklasse 1) dvs rene masser i påvente av endelig disponering. Disse massene skal prøvetas 1 prøve pr 50 m3 mhp krav satt i Trondheim kommune sitt faktaark nr 50 «Håndtering av masser». Behovet for mellomlagring av rene masser gjelder kun for overskuddsmasser som ikke er planlagt tilbakeført i prosjektet.

Lenke Vedlegg I: Oversendelsesbrev til Trondheim kommune (vedlagt). Vedlegg II: Tillatelse til mellomlagring av oppgravde masser på eiendommen gnr 413 bnr 184 -  Trondheim (vedlagt)
Miljødirektoratet.no: Informasjon og veiledning om temaet forurensa grunn   http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Forurenset_grunn/ 
Miljødirektoratet.no: Grunnforurensningsdatabasen  https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

Miljøkommune.no: Forurensa grunn i byggje- og gravesaker     http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-grunn-i-bygge-og-gravesaker/