Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vintertelling av Moskus 2017

Det er observert 249 dyr under årets telling av moskusbestanden på Dovrefjell, 29 flere enn under tilsvarende telling i 2016. Det har også i år vært stor dødelighet hos kalv første leveår.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.04.2017

Vintertelling av moskusbestanden på Dovrefjell ble gjennomført av Statens naturoppsyn i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning og Lesja Fjellstyre 29. mars 2017. Hensikten med tellingen er å få en god oversikt over antall dyr i bestanden, samt informasjon om alders- og kjønnsfordeling.

Det ble registrert 155 dyr i Oppdal, 84 i Dovre og 10 i Lesja. Kartet i figur 1 viser en oversikt over hvor dyrene befant seg på telletidspunktet.

                      
Figur 1. Kart over moskusflokker registrert under vintertellingen 2017.

Alle registrerte dyr var innenfor kjerneområdet for moskus på Dovrefjell, slik det er definert i forvaltningsplanen (blå strek i figur 1).

 
Figur 2. Utvikling i minimum antall moskus på Dovrefjell i perioden 1950 – 2017.

Det ble i alt funnet 249 dyr, se figur 2. Det er registrert en økning i antall dyr i forhold til tellingen i 2016. Økningen er forventet, ettersom det er registrert lav dødelighet hos voksne dyr etter forrige vintertelling.

For kalv er dødeligheten det første leveåret høy. Under tellingen av kalv i juli 2016 ble det registrert 50 kalver og estimert at forventet antall kalv var nærmere 70 kalver. Se link her. Det er kjent at sykdom som lungebetennelse og munnskurv har medført at kalver har dødd mellom kalvtellingen og vintertellingen. For mer informasjon om sykdommene viser vi til Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2016. Rapport 7- 2017 fra Veterinærinstituttet. Se link her.

Det er nå under vintertellingen registrert 25 kalver (født 2016). Tidligere års vintertellinger viser at hornutviklingen hos kalver på Dovrefjell er såpass god at en del kalver har tydelige horn, og lett kan forveksles med årsklassen over. Kalveproduksjonen man teller under vintertellingen er av den grunn et lavt estimat på antall kalver. For å omgå utfordringene med å skille de yngste aldersklassene fra hverandre, benytter vi andel av dyrene i bestanden som er under 3 år, som er mål på rekruttering, figur 3. 

 
Figur 3. Utvikling i andel moskus fordelt på unge dyr (under 3 år), eldre hunn (3 år og eldre) og eldre hann (3 år og eldre) på Dovrefjell i perioden 2001 – 2017.

Andelen av bestanden som er dyr under tre år, er redusert de siste sesongene, samtidig som andelen eldre hunndyr har økt. På lang sikt kan manglende rekruttering gi negative virkninger for bestanden dersom trenden vedvarer/forsterkes.

Forslag til ny forvaltningsplan for Moskus på Dovrefjell, er fortiden ute på høring: Se link her.