Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tillatelse til mellomlagring av forurensede masser på Lilleby

Fylkesmannen har gitt Heimdal Bolig AS tillatelse til mellomlagring av inntil 3000 m3 forurensede masser på eiendommen gbnr 415/20 på Lilleby, trondheim kommune. Tillatelsen er gyldig til 31.12.18. Tillatelsen er gitt på nærmere fastsatte vilkår.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.04.2017

I forbindelse med utbyggingen av siste byggetrinn av Lilleby B6-2 er det behov for mellomlagring av forurensede masser. Tiltakshaver som er Heimdal Bolig AS, ønsker å mellomlagre massene på et areal som ligger innenfor område O-G4 og O-GS6 på naboeiendommen. Nevnte områder utgjør en mindre del av eiendommen gbnr 415/20.

Arbeidene med å opparbeide mellomlagringsområdet er planlagt å starte opp så snart som mulig, da siste byggetrinn ved Lilleby B6-2 er planlagt startet i april. Det er skissert et behov for mellomlagring kun i byggeperioden, i inntil 1.5 år.

Det er hovedsakelig masser i tilstandsklasse 2 og 3 det er ønske om å mellomlagre.

  • Tilstandsklasse 2 – ca. 1500-2000 m3
  • Tilstandsklasse 3 – ca. 700 m3


Det kan også være behov for mellomlagring av masser hvor man er i tvil om forurensningsgrad, men da i korte perioder i påvente av analyseresultater. De ulike tilstandsklassene skal mellomlagres i separate hauger og på inngjerdet området. Tilstandsklasse 4 og 5 leveres direkte til mottak.

Fylkesmannen krever mellomlagring på tett dekke, og tildekking av massene for å hindre støvflukt og redusere avrenning. Det skal også etableres grøfter rundt mellomlageret for å hindre at overvann vasker ut forurensning fra massene.

Massene må ved opphør av mellomlageret håndteres etter gjeldende regelverk. Med dette mener Fylkesmannen at mulig spredning av forurensning fra massene vil være begrenset.

Det tillates ikke mellomlagring av farlig avfall.

Lenke:
Tillatelse til mellomlagring av forurensede masser på område O-G4 og O-GS6 på eiendommen gnr 415 og bnr 20 - Lilleby - Heimdal Bolig AS - Trondheim kommune.