Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


Publisert 12.01.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist 15. februar

Beitelag i Sør-Trøndelag kan nå søke om investeringsmidler til organisert beitebruk gjennom ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder i 2017.


Publisert 09.07.2013

Over og ut med papirbasert søknad og veiledningshefte

Både produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd blir nå basert på at det skal søkes elektronisk.