Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 20.09.2016

Kartlegging av trebearbeidende bedrifter i Sør-Trøndelag

Mer enn 1 000 ansatte, 82  bedrifter med milliardomsetning


Publisert 09.02.2016

Massivtre- prosjektet på Moholt

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker Moholt studentby i dag tirsdag 9. februar.

 


Publisert 01.12.2015

Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Gjennom samarbeid mellom regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal kommune og Lensa er det utarbeida et kursopplegg hvor målgruppen er nye skogeiere.


Publisert 01.12.2015

Åpning av nytt varmesalgsanlegg i Klæbu kommune

12 skogeiere leverer biovarme til Sørborgen skole, Klæbu ungdomsskole og Klæbu idrettehall i samarbeid med Nord Energi.


Publisert 05.11.2015

Økt oppslutning om skogbruksplanlegging

Kystkommuner i Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal samarbeider om skogtakstprosjekt.


Publisert 20.10.2015

Nå skal skogen bli robust

Klimaendringer påvirker skogene. Skogbruket i Sør-Trøndelag har utarbeidet nye og praktiske anbefalinger for å sikre framtidsskogen.


Publisert 28.03.2014

Økt interesse for gårdsvarmeanlegg i Sør-Trøndelag

Innovasjon Norge har i år økt sin støtteandel og fler og fler ser at flisanlegg lønner seg.


Publisert 12.03.2014

Utarbeidelse av skogbruksplaner har stort potensial som arena for skogeierkontakt og inngang for skogeierveiledning.


Publisert 12.03.2014

Regnskapsførerne er en viktig veiledningsressurs for skogeierne i bruk av skogfond. Det må legges til rette for at denne rollen kan utvikles

Lensa ønsker å utvikle samarbeidet med regnskapskontorene og det er viktig at et blir lagt til rette for å inkludere kontaktpersoner/ nøkkelpersoner fra regnskapskontora i de enkelte nettverket.


Publisert 07.06.2013

Kurs i ØKS i kommunene

Fylkesmannen gjennomførte i 2012 en risiko og sårbarhetsanalyse i tilknytning til bruken av de ulike fagsystemene som bl.a. håndterer tilskuddsmidler