Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

.


Publisert 20.12.2017

Landbruket er hjørnesteinsbedrift i mange Trønderske kommuner

Ny rapport fra NIBIO  og Trøndelag Forskning og Utvikling 


Publisert 01.02.2017

Handlingsplan for Inn på tunet

Landbruket er en unik arena for helse, skole og omsorgssektoren. Her er mangfold av arbeidsoppgaver, nærhet til dyr, naturen og livsprosessene og god plass. Dette er en god ramme for læring og mestring.


Publisert 12.09.2016

Størst fortjeneste blant små lokalmatbedrifter

Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har gjennomført en spørreundersøkelse blant produsenter av lokalmat og drikke. Denne viser at det er de små bedriftene som tjener best.


Publisert 07.09.2016

Trøndelag får forsøk med regionalt næringsprogram i landbruket

Regjeringen inviterer Trøndelag fylkeskommune til å gjennomføre et toårig forsøk innen Landbruksdepartementets ansvarsområde. 


Publisert 16.03.2016

Til Vestfold for å lære om Inn på tunet og demens

Ansatte i kommunene inviteres med på studietur til Vestfold med tema «Inn på tunet og demens». Studieturen gjennomføres som et samarbeid mellom Aldring og Helse, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Inn på tunet Midt-Norge.


Publisert 11.03.2016

Mat i byen

Den første nasjonale konferansen om urbant og bynært landbruk i Norge arrangeres i Trondheim 12. april.


Publisert 13.01.2016

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Midlene skal nyttes til fellesprosjekter med utgangspunkt i landbrukets ressurser. (Tidligere BU-midler). NB: Nå med elektronisk søknadsskjema


Publisert 15.06.2015

Bygdeutviklingsmidler i Sør-Trøndelag for 2015

Fordelingen av midlene til utrednings og tilretteleggingstiltak for 2015 er klar


Publisert 15.06.2015

Satsing på fjellandbruket i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland, Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag ble i jordbruksoppgjøret i 2013 tildelt midler til en ekstra satsing på fjellandbruket. Det er satt av kroner 750 000 til satsingen i Sør-Trøndelag for hvert år i prosjektperioden.


Publisert 14.01.2015

Bygdeutviklingsmidler til utredning- og tilretteleggingstiltak – frist 15. februar

Midlene skal nyttes til fellesprosjekter som legger til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.