Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordvern

Oppdatert 12.01.2022

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir

Landbruks- og matdepartementet har en utmerket temaside om miljø- og arealpolitikken.

 

Det er også en egen temaside for jordvern.


Publisert 07.10.2015

Innsigelse ut fra jordvernhensyn tatt til følge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke næringsområde B på Øysand i kommuneplanens arealdel for Melhus. Innsigelsen fra Fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Les mer:


Publisert 21.11.2014

Kurs for ansatte og politikere i kommunene med forvaltning av eiendoms- og landbruksjus som tema

13. november holdt Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling kurs for kommunene i jord- og konsesjonslov