Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordbruk

Oppdatert 03.01.2022

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir


Publisert 23.06.2016

Temaark Nydyrking og eller bakkeplanering

Håndtering av nydyrkingssaker kan innebære behandling om bakkeplanering. Temaarket tar for seg hva man bør ha med seg i en saksutredning for nydyrking og/eller bakkeplanering.


Publisert 10.07.2015

Leiejord – avgjørende for norsk matproduksjon

Rapport om leiejordsandelen i norsk landbruk og drivepliktsbestemmelsen i jordloven.


Publisert 09.09.2013

Tall i jordbruket

Statistikk for ulike områder


Publisert 30.11.2012

Landbruksbygg

Denne tjenesten ble overført til Norsk Landbruksrådgiving i Sør-Trøndelag 1. januar i 2010.


Publisert 30.11.2012

Jord- og plantekultur

Fylkesmannen har en viktig rolle i forhold til forvaltning av tilskuddsordninger og fagforskrifter. Vi har ansvaret for å veilede kommunene som er førstelinjen i forhold til brukerne.


Aktuelt

Foto: Vigleik Stusdal

Relaterte dokumenter

Veilder grøfting