Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


24.06.2018

Veileder konfliktforebyggende tiltak - reindrift annen berørt part

Det er nå utarbeidet en veileder for tilskudd konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og berørt annen part


31.12.2017

Slutt på nyheter fra denne siden

Dette er siste nyhetsvarsel fra dette nettstedet. Nå heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, og du må opprette «nytt abonnement» for å få nyhetsvarsler fra oss.

Link for nytt abonnement.


18.12.2017

Gikk du glipp av den regionale jordvernkonferansen?

Ikke fortvil! Hele konferansen, eller spesielle foredrag, kan du nå se i ro og mak.
Les mer her


06.12.2017

Trøndersk regionsamling i Berlin

Til Berlin for å diskutere lokal mat og matopplevelser i det nye Trøndelag


30.11.2017

Grenseløst skogbruk i et endret klima

Hvordan løse utfordringene knyttet til hogst og tømmertransport når klimaendringene gjør marka våtere og vintrene mildere? Dette er hovedproblemstillingen i Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som nå igangsettes.

Les mer


29.11.2017

I 2018 kan du søke tilskudd til å ta vare på insekter

Tilskuddsordninger for 2018 er nå tilgjengelig på Klima- og miljødepartementets hjemmeside.


16.11.2017

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? Jordvern og vekst i skjønn harmoni?

Invitasjon til regional jordvernkonferanse 5. desember 2018


15.11.2017

Nye møtearenaer for landbruket i Trøndelag

Samhandling i nettverk har vi lang erfaring med i Trøndelag. Tenkeloft Trøndersk landbruk og flere strategiske satsinger er eksempler på dette. Nå skal vi bli et nytt fylke og har mulighet til å skape nye møtearenaer.


13.11.2017

Ja! Det grøftes betydelig mer i Sør-Trøndelag

Stor effekt av at grøftetilskuddet som ble doblet i år


07.09.2017

Kåring av årets økobonde i Sør-Trøndelag

Som en del av satsingen på å fremme økologisk matproduksjon i Sør-Trøndelag, vil Fylkesmannen i samarbeid med Økologiske foregangsfylker gjennomføre en kåring av Årets økobonde i Sør-Trøndelag 2017. 


Fleire nyhende