Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

En kommune på Fosen ?

Kommunene på Fosen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ønsket å gjennomføre en utredning av vilkår, potensiale og tidshorisont for et alternativ med en kommune på Fosen. Utredningen er nå ferdig og her er hovedpunktene i rapporten fra Nivi analyse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.04.2017

Den gjennomførte utredningen gir grunnlag for fem konklusjoner sett fra utreder:

  1. Fosen som én kommune vurderes som det beste foreliggende inndelingsalternativ, betydelige merverdier på kort og lang sikt .
  2. Fosen kommune bør vedtas i Stortinget våren 2017 for å sikre helhetlig samfunnsutvikling de neste 5-10 år.
  3. Fosen kommune kan etableres fra 2022. Det gir tilstrekkelig tid til å fullføre fusjonen mellom Leksvik og Rissa som etableres fra 1.1.2018, samtidig som tidsrammen gir rom for å utvikle en helhetlig løsning for hele Fosen.
  4. Fosen kommune gir store utviklingsmuligheter. Den nye kommunen kan organiseres som en balansert flersenterkommunmed utvidet ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, som vil være en ny og forsterket kommuneløsning med overføringsverdi til andre deler av landet.
  5. Neste skritt kan være en felles intensjonsavtale og innbyggerundersøkelse.