Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskuddsmidler til svømmeopplæring for barn i barnehager

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke Fylkesmannen om tilskudd.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.01.2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er over statsbudsjett 2017 – kap. 231 post 70 tildelt midler til tiltak for svømming i barnehager.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag lyser med dette ut tilskuddsmidler til svømming i barnehager. Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fått tildelt kr. 1 783 250,- som skal benyttes til formålet. Tilskuddssatsen fastsettes årlig av Utdanningsdirektoratet, og tilskuddet er i 2017 satt til kr. 1 750,- per barn det gis svømmeopplæring til. 

Om ordningen
Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Fylkesmannen ønsker å presisere at barnehager også kan søke om tilskudd. En søknad om tilskudd behøver ikke gå via kommunene eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen.

Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Søknader som beskriver samarbeid mellom en kommune eller barnehage og frivillige organisasjoner prioriteres.

Søknad om tilskudd
Det søkes på vedlagte søknadsskjema.

 Søknaden skal inneholde:

  • hvor mange barn i barnehagen man ønsker å gi svømmeopplæring til
  • hvor svømmeopplæringen skal foregå
  • en beskrivelse av selve opplegget for svømmeopplæringen
  • informasjon om kommunens/den frivillige      organisasjonens/barnehagens kontonummer, organisasjonsnummer (frivillige      organisasjoner) og adresse.

Søknadsfristen er 10. februar 2017.

Ufullstendige og for sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Søknaden sendes til:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468  Trondheim

eller fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Behandling av søknader
Fylkesmannen behandler søknadene og fatter vedtak om tilskudd eller avslag rett etter utløpet av søknadsfristen. Midlene blir utbetalt fortløpende etter behandling av alle søknadene.

Rapportering
Kommunene, de frivillige organisasjonene og barnehagene skal innen 1. desember 2017 rapportere til Fylkesmannen om bruk av midlene.

Rapporten skal inneholde:

  • antall barn i barnehage, spesifisert på private og kommunale      barnehager, som har fått svømmeopplæring
  • antall timer med svømmeopplæring

Kontrollrutiner
Som en del av saksbehandlingen skal fylkesmennene kontrollere rimeligheten i tilskuddsgrunnlaget angitt i søknaden. Dette kan for eksempel innebære vurdering av antall barn det gis svømmeopplæring til i forhold til antall barn i barnehagen/kommunen, antall barn det gis svømmeopplæring til i forhold til tilgang på basseng og lignende. Det kan også ut fra risiko og vesentlighet foretas stikkprøver av opplysningene kommunene, de frivillige organisasjonene og/eller gir ved søknad om tilskudd.

Det skal også gjøres en formalia- og rimelighetskontroll av mottatte rapporter fra tilskuddsmottakerne som viser antall barn som har gjennomført svømmeopplæringen. Det kan ut i fra risiko og vesentlighet foretas stikkprøver av opplysningene kommunen, de frivillige organisasjonene og/eller barnehagene gir ved rapportering.