Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Hva kan vi lære av mobbedommene?

Under Fylkesmannens dialogkonferanse på Ørlandet denne uka, hvor de fleste ordførere og rådmenn fra fylket var samlet, var mobbing  og psykososialt miljø et av temaene som var satt på dagsorden. Her finner du foredraget.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.08.2016

I 2012 fikk vi en dom i Høyesterett hvor Kristiansand kommune ble dømt til å betale erstatning for mobbing i barneskolen i årene 1987 til 1993. Etter dette har vi fått tre tingrettsdommer. Hovedtrekkene fra disse dommene ble presentert  under konferansen.

Hva kan elever som opplever mobbing forvente fra skolen og skolelederne?
Mobbedommene har pekt ut noen viktige punkter: 


1.   Elevens opplevelser skal tas på alvor
2.  Skolen skal sette inn tiltak til eleven har det bra
3.  Ikke bare tiltak mot den som blir mobbet
4. Det er mye tilgjengelig kunnskap om mobbing
5. Sårbare elever krever spesiell oppmerksomhet
6. Ansvaret kan ikke legges på enkeltlærere – samlet vurdering

Det er også utviklet en tiltakspakke. Hovedelementene i denne pakken er
- lovendring
- kompetanse
- støtte og veiledning

 

Her finner du video av foredraget.