Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 08.07.2022

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

 

Vis meir


Publisert 23.06.2016

Kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2016

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Fylkesmannen ber nå om forslag på kandidater fra Sør-Trøndelag.


Publisert 26.04.2016

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne

Kommuner med nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen, kan i 2016 søke Fylkesmannen om midler til svømmeopplæring.


Publisert 07.03.2016

Studiepermisjon for videreutdanning i samisk

For å styrke språkkompetansen blant lærere i samisk kan det søkes om studiehjemler.


Publisert 02.07.2015

Elever skal ha et trygt og inkluderende skolemiljø!

Fylkesmannen har uttalt seg om utredningene "Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt miljø", som Kunnskapsdepartementet nylig sendte på høring. Vi støtter mange av tiltakene som blir foreslått i utredningen, men er også usikre på virkningen til noen av dem.


Publisert 28.05.2015

Dronning Sonjas skolepris 2015 - forslag på kandidater

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Fylkesmannen ber nå om forslag på kandidater fra Sør-Trøndlag.


Publisert 13.04.2015

Tilskudd til kommunene - svømmeopplæring for nyankomne innvandrere

Kommunene kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Kommunene kan søke om inntil kr 1.500,- per elev, med frist 4. mai.


Publisert 13.04.2015

Skoleomfattende tiltak for et godt læringsmiljø

Er PALS noe for din kommune/skole? Atferdssenteret inviterer til deltakelse i en skoleomfattende tiltaksmodellen for et godt læringsmiljø for alle elever.


Publisert 13.04.2015

La deg høre om barn og unges skolemiljø!

Vi oppfordrer dere med dette til å gi uttalelser rundt virkemidler for et trygt skolemiljø for barn og unge.


Publisert 18.02.2015

Nedgang i andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Fylkesmannen har oppsummert fylkestallene fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for skoleåret 2014/15. Vi presenterer her nøkkeltallene for de nesten 36 000 elevene i grunnskolene i Sør-Trøndelag.


Publisert 01.12.2014

Sammen mot mobbing!

Den siste tiden har det vært stort fokus på mobbing landet over. Vil du vite mer? I denne artikkelen svarer vi på ofte stilte spørsmål...