Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehageeiere kan søke om kompetansemidler til barnehager på tvers av kommune- og fylkesgrenser - Nasjonal prøveordning 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.05.2016

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre en nasjonal prøveordning med å utlyse kompetansemidler til ikke-kommunale barnehageeiere som har to eller flere barnehager på tvers av kommune- og /eller fylkesgrenser. Man vil gjøre erfaringer som kan brukes for bedre å kunne tilrettelegge for kompetansehevingstiltak for denne gruppen av eiere. Det er bevilget 10 millioner kroner til ordningen i 2016. 

Fylkesmannen i Hordaland har fått i oppdrag å forvalte denne landsomfattende ordningen. Det betyr å vurdere søknadene, prioritere og tildele midlene.

Søknadsfrist er 15.september

Du finner utlysningsbrev og søknadsskjema i margen til høyre.