Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


Publisert 05.08.2016

Rapportering av regnskap fra private barnehager starter snart

Kommuner med private barnehager starter snart den årlige innsamlingen av resultatregnskap fra barnehagene. BASIL åpner for kommunene 8.august. Nytt i år er blant annet at alle må ha tilgang via «UBAS».


Publisert 27.05.2016

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehageeiere kan søke om kompetansemidler til barnehager på tvers av kommune- og fylkesgrenser - Nasjonal prøveordning 2016.


Publisert 09.03.2016

Tilskuddsmidler til svømmeopplæring for barn i barnehager

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke fylkesmannen om tilskudd.


Publisert 08.08.2014

Nytt nasjonalt barnehageregister

23.juni åpnet et nasjonalt barnehageregister, som kan brukes av barnehageeiere, allmenhet og myndighetene.


Publisert 17.06.2014

Rapportering av årsregnskap i BASIL høsten 2014

De private barnehagene skal levere inn sitt årsregnskap for 2013 fra august 2014.


Publisert 17.06.2014

Kommende endringer i kommunenes tilskudd til private barnehager

Fra 01. august 2014 heves prosenten som de ikke-kommunale barnehagene har krav på til 98%. Fra 01. januar 2015 skal kommunens beregning av tilskudd ta utgangspunkt i kommunens regnskap for 2013.


Publisert 14.03.2014

"Barnehagekompis" igangsatt i fire barnehager i Klæbu og Melhus

Betel barnehage og Knerten barnehage i Klæbu, og Presttrøa barnehage og Brekkåsen idrettsbarnehage i Melhus har igangsatt prosjektet «Barnehagekompis» våren 2014. De har fått midler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å honorere elever fra ungdomstrinn eller videregående opplæring til å jobbe i barnehage på fritida.


Publisert 10.03.2014

GLØD-nettverk for rekruttering til barnehageyrkene

GLØD-nettverket i Sør-Trøndelag ønsker å profilere «den gode barnehage» og «den gode barnehagearbeider». Våren 2014 arbeider vi med rekrutteringskampanjen som er rettet mot å få flere kvalifiserte søkere til barnehagelærerutdanninga.


Publisert 05.03.2014

Kompetanse for mangfold - ny kompetansesatsing

En ny statlig kompetansesatsing skal bidra til å videreutvikle kompetansen i barnehage og skole i møte med minoritetsspråklige barn og unge. Høgskolen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minnes Høyskole har fått i oppdrag å støtte kommunene i deres arbeid.


Publisert 03.12.2013

Dialogkonferanse 2013

Her finner du foredragene fra Dialogkonferansen 2013 for barnehage 30 - 31. oktober.