Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn og foreldre

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


31.12.2017

Slutt på nyheter fra denne siden

Dette er siste nyhetsvarsel fra dette nettstedet. Nå heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, og du må opprette «nytt abonnement» for å få nyhetsvarsler fra oss.

Link for nytt abonnement.


20.11.2017

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – midler 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".


20.11.2017

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – midler 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 er det satt av 224,441 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom".


29.08.2017

Forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner i barneverninstitusjon – faglige anbefalinger

Ungdom og ansatte skal føle seg trygge når de oppholder seg i en barnevernsinstitusjon. Det. innebærer at institusjonen må ha oppmerksomhet rettet mot forhold som fremmer trygghet og sikkerhet.


17.08.2017

Barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt

Møteplan for tverrfaglig konsultasjonsteam høsten 2017


16.03.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)- utlyser tilskuddsordning «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn»

Kommunene kan nå søke om tilskudd til systematisk
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.


09.02.2017

Ny tilskuddsordning ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er erstattet av ny tilskuddsordning.


28.11.2016

Sluttrapport fra samordnet tilsyn om opplysningsplikt og barneverntjenestens håndtering av bekymringsmeldinger i Trondheim kommune

Med bakgrunn i funnene er Fylkesmannen bekymret for om enkelte barn og unge får den hjelpen de har rett på.


29.09.2016

Barnevernsrapportering 1. halvår 2016

Det er et økende antall ungdommer mellom 18 og 23 år som får hjelp fra barnevernet.


01.08.2016

Når barn rømmer fra barneverninstitusjon.

Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid utarbeidet retningslinjer om oppgave- og ansvarsfordeling når barn rømmer fra barneverninstitusjon.


Fleire nyhende