Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknad om ny utslippstillatelse for Ladehammeren avløpsrenseanlegg – Trondheim

Høyringsfrist:
10. januar 2018 23:00

Trondheim kommune søker om tillatelse til utslipp av renset kommunalt avløpsvann, inkludert eventuelt forurenset overvann fra Ladehammeren rensedistrikt.

Publisert 23.11.2017

Den hydraulike belastningen til renseanlegget er beregnet til 83.000 PE i 2026, herunder en tilkobling av Væretrøa avløpsfelt. Det søkes om rensekrav for suspendert stoff, SS og biologisk oksygenforbruk, BOF5 på henholdsvis 70% (eller 60 mg/l) og 20%. Renset avløpsvann skal føres ut i Trondheimsfjorden via eksisterende utslippsledning på 42 m dyp og i en avstand på ca 300 m fra land. Øvrige detaljer om håndtering av avløpsvannet og utslippet er gitt i søknaden.

Kunngjøringen av søknaden er sendt til Adresseavisen der saken vil bli kunngjort en av de nærmeste dagene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Sør-
Tøndelag, Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim eller

fmstpostmottak@fylkesmannen.no innen den 10.01.18.

Dokumenter:
Utslippssøknad for Ladehammeren avløpsrenseanlegg - LARA - Trondheim kommune (ligger vedlagt) 

Miljøkommune – avløp http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Avlop/ 
Miljødirektoratet – avløp http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vannforvaltning/Avlop/ 
Forurensingsforskriften – avløp https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Høyringsfrist:
10. januar 2018 23:00