Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskotsordningar 2019

Søknadsfrist:
15. januar 2019
Målgruppe:
Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Ansvarleg:
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar, grunneigarar, privatpersonar, lokale og regionale organisasjonar, friluftsråd, verksemder, interkommunale selskap m.m.

Tilskotsordningar innanfor fagområda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, ureining og klima.

Publisert 16.11.2018

Rundskrivet omtalar tildelingskriterium, krav til søknaden, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. Nærare råd og rettleiing kan ein få ved å kontakte Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet.

Alle søknader skal sendast via elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 15.januar 2019 for dei fleste tilskota.

Søknadsfrist:
15. januar 2019
Målgruppe:
Organisasjonar, kommunar og einskildpersonar
Ansvarleg:
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunar, grunneigarar, privatpersonar, lokale og regionale organisasjonar, friluftsråd, verksemder, interkommunale selskap m.m.