Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Nav-kontora
Ansvarleg:
Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene
Kven kan søke:
Nav-kontora
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020 23:59

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskot for å stimulere til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav-kontora.

Publisert 19.12.2018

Det overordna målet er eit heilskapleg og samordna tenestetilbod tilpassa brukaranes behov. Gjennom nye arbeidsmetodar og samarbeidsformer skal brukarane oppleve auka kvalitet i tenestene, og gjennom dette betring i levekåra. Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å komme i ein vanskeleg livssituasjon.

Desse områda blir særskilt prioritert i 2019

  • Bruk av ordinært arbeidsliv
  • Oppfølging av barnefamiliar, ungdom og innvandrarar
  • Sikring av sårbare overgangar, blant anna lauslating etter straffegjennomføring, overgangar mellom ulike tenester, utdanning og arbeidsliv

Nav-kontora kan søkje om tilskot innan 1. februar 2019 ved å sende utfylt søknadsskjema til Fylkesmannen. Tilskotet blir primært ytt for eitt år frå oppstartsdato, men det kan ytast tilskot i inntil tre år til same tiltak.

Meir informasjon om tilskotet og søknadsskjema finn de på Nav si heimeside.

Frå og med 01.01.2019 vert Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Hordaland slått saman til Fylkesmannen i Vestland. Søknadsfristen er 1. februar 2019. Etter nyttår må søknader  sendast til Fylkesmannen i Vestland. Elektronisk post i 2019 kan sendast til organisasjonsnummer 974760665. E-post sendast i 2019 til fmvlpost@fylkesmannen.no.

Søknadsfrist:
1. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Nav-kontora
Ansvarleg:
Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene
Kven kan søke:
Nav-kontora
Rapporteringsfrist:
1. februar 2020 23:59

Kontaktpersonar