Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot til psykolog i kommunal helse- og omsorgsteneste

Søknadsfrist:
10. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Helsedirektoratet v/Fylkesmannen
Kven kan søke:
Kommunar; ved Helse- og omsorgstenesta

Med atterhald om Stortingets budsjettvedtak er det utlyst tilskot til psykologstillingar 2019.

Publisert 30.11.2018

Lovkrav om at kommunane skal ha psykologkompetanse trår i kraft frå 2020. Tilskotsordninga er eit sentralt verkemiddel for å auke rekrutteringa og bidra til at psykologkompetanse vert tilgjengeleg over hele landet ved innføring av lovkravet.

Rekruttering av fleire psykologar i kommunale helse- og omsorgstenester er ein av regjeringas satsingar for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglege arbeidet innan psykisk helse og rus, vald- og traumefeltet. Det har vore sterk auke i talet på psykologar dei siste åra. Samtidig er det framleis mange kommunar som ikkje har psykologkompetanse. 

I 2019 er tilskotsbeløpet styrka med 50 mill. kroner, og det vert difor lagt til rette for at alle kommunar kan få tildelt tilskot før lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året det er mogeleg for kommunane å søke om tilskot. Frå 2020 vert midlane lagt  inn i kommunens frie inntekter.

Kommunar som tidlegare ikkje har mottatt tilskot vert prioriterte.

Søknadsfrist:
10. februar 2019 23:59
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Helsedirektoratet v/Fylkesmannen
Kven kan søke:
Kommunar; ved Helse- og omsorgstenesta