Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Har du spørsmål om KU?

På heimesida til Miljødirektoratet er det no laga ei side med spørsmål og svar om konsekvensutgreiingar. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.06.2018

Plan- og bygningslova og "forskrift om konsekvensutredninger" set krav om at konsekvensane for miljø og samfunn for bestemte planar og tiltak skal utgreiast. Ny revidert forskrift trådde i kraft 1. juli 2017. På denne sida finn du svar på spørsmål om dei ulike paragrafane i forskrifta og på generelle spørsmål om konsekvensutgreiingar.  

Spørsmål kan rettast til Mari Lise Sjong og Trude Norevik i Miljødirektoratet. 

Spørsmål og svar om konsekvensutgreiingar