Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Selje kommune ut av Robek

Selje kommune blir meldt ut av Robek etter at kommunestyret har handsama og vedteke årsrekneskapen for 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.06.2017

Gode rekneskapsresultat dei to siste åra gjer at kommunen har betalt ned underskotet raskare enn kva den opphavlege nedbetalingsplanen viste. Vedtaket til kommunestyret i sak om årsrekneskap 2016 syner at kommunestyret har dekt inn heile det akkumulerte underskotet i 2016.

Kommunen er no meldt ut av Robek (Register for betinga goskjenning og kontroll).

Sjå brev til kommunen her.

Kontaktpersonar