Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Gaular kommune er ute av Robek

Gaular kommune er meldt ut av Robek etter at kommunestyret har handsama og vedteke årsrekneskapen for 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.07.2017

Kommunen vart inmeldt i Robek i 2015. Godt rekneskapsresultat i 2016 gjer at kommunen har betalt ned underskotet raskare enn kva den opphavlege nedbetalingsplanen viste. Vedtaket til kommunestyret syner at kommunen har dekt inn heile underskotet i 2016.

Kommunen er no meldt ut av Robek (Register for betinga godkjenning og kontroll)

Sjå brev til kommunen her.

Kontaktpersonar