Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Analyseverktøyet Kostra 2013 - Benchmarkmodellen

Versjon per 15.03.2013. Neste hovedoppdatering 15.06.2013. Kostra-tala er tilrettelagt for Sogn og Fjordane, etter at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har bearbeida materialet. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.04.2013

Analyseverktøyet kan brukast av alle som har behov for rask tilgang til ferdigdefinerte analyser av kostra-tal. Verktøyet er utforma slik at det er brukaren sjølv som vel ut kommunar og type tenesteproduksjon som skal analyserast.

Kostra er et nasjonalt informasjonssystem som viser statistiske data for kommunane sin økonomi og tjenesteproduksjon. Kostra dekkjer økonomi, dekningsgrader, einingskostnader, prioritering og kvalitetsindikatorer for heile spekteret av kommunal tenesteproduksjon. Analyseverktøyet byggjer direkte på systematikken som ligg i databasane til SSB. Meir informasjon om kostra finn du på SSB og Kommunaldepartementet sine sider. Her er omgrepa og definisjonane som er nytta i kostra nærare forklart.
Analyseverktøyet har to ulike verktøytypar:

Benchmark
Dette er ein modell for samanlikning av kommunar, fylkessnitt og landsnitt. Utdata er ferdig for utskrift, eller dei kan limast inn i Word- eller PowerPoint- dokument

Rekneskap
Her er det mogeleg å lage kommunebilete. Dette er standardiserte tabellar for ein kommune. Samanlikning av mange kommunar er og mogeleg.

Benchmarkmodellar (filene er i Exel-format):

Rekneskapa (hovedoversikter):

Rekneskapsoversikt fylke

Rettleiing:Brukarrettleiing Benchmarkanalyse

Oversikt over landets kommunar, med inndeling i fylke og kommunegrupper