Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Helsetenester

Oppdatert 13.12.2021

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


Publisert 11.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta

Helsedirektoratet har lyst ut tilskot til ordninga styrking og utvikling av helsestasjons‐ og skulehelsetenesta på 426 millionar kroner. 40 millionar er øyremerka styrking av jordmortenestene i kommunen. Søknadsfristen er 14. januar.  


Publisert 28.11.2018

Sjukeheimstilbodet i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen har kartlagt sjukeheimstilbodet i fylket. Resultata viser mellom anna at dei fleste institusjonspasientar får einerom, men nokre få kommunar har utfordringar med overbelegg. Det kjem òg fram at kommunane bør førebu seg på auka behov for heildøgers omsorgstenester i åra som kjem. 


Publisert 26.09.2018

Uforsvarleg helsehjelp til pasient som døydde etter fall

Fylkesmannen meiner pasienten som trilla utfor ei trapp og døydde fekk uforsvarleg helsehjelp.


Publisert 13.09.2018

Gjennomføringskonferansar for "Leve heile livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer administrative og politiske leiarar og tilsette i kommunane, fag og kompetansemiljø, brukarar, pårørande og frivillige mm. til konferansar hausten 2018.


Publisert 10.09.2018

Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern treng nytt legekunnig varamedlem

Fylkesmannen skal oppnemne nytt legekunnig varamedlem til Kontrollkommisjonen for Førde sentralsjukehus, psykiatrisk klinikk og ungdomspsykiatrisk avdeling.


Publisert 29.06.2018

Helsetenesta pliktar å møte pasient, brukar og pårørande etter svært alvorlege hendingar

Pasient- og brukarrettslova pålegg frå og med 1. juli 2018 helse- og omsorgstenesta i kommunen og på sjukehus å tilby pasientar, brukarar og pårørande eit møte så snart råd er, når det har skjedd svært alvorlege hendingar som har involvert pasienten eller brukaren.


Publisert 29.06.2018

Uforsvarleg helsehjelp til ungdom

Fylkesmannen har vurdert helsetilbodet som Helse Førde har gitt til ein ungdom med psykisk sjukdom gjennom to år. Vi har konkludert med at tilbodet til ungdomen ikkje var forsvarleg.


Publisert 15.06.2018

Distribusjon av jodtablettar til kommunane

I desember oppmoda Helsedirektoratet kommunane om å bestille jodtablettar. Statens strålevern har no ei ny oppdatert brosjyre som er tilgjengeleg for kommunane.


Publisert 24.05.2018

Legeattest og automatiske straummålarar

Fylkesmannen har fått førespurnader om utskriving av legeattest ved opplevd helserelatert ulempe ved installasjon av automatisk straummålar (AMS). Statens strålevern slår fast at strålinga frå AMS ikkje utgjer ein objektiv helserisiko. Helsedirektoratet har gitt føringar om at fastlegar ikkje skal gi ut legeattest for at AMS utgjer ein objektiv helserisiko.


Publisert 08.05.2018

Kommunane si plikt til å førebyggje smittsame sjukdomar via blodsmitte

Helsedirektoratet har i brev til Fylkesmannen klargjort at alle kommunar skal ha ordningar som gjer brukarutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengeleg for alle injiserande stoffmisbrukarar som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen.