Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sjumilsstegkonferansen 2019

Dato:
8. mai 2019 09:00 - 9. mai 2019 15:00
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Arrangør:
Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval, HVL og Nav
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og unge. Tilsette i opplæringssentra, barnehage, skule, barnevern, NAV, PPT, BUP. Folkehelsekoordinatorar, helsestasjonen, skulehelsetenesta, frivillligheitkoordinator, bibliotektenesta, kommunalsjefar, rådmann, politikarar, politi, barn og unge og frivillige lag og organisasjona

På årets Sjumilsstegkonferanse jobbar vi vidare med barnekonvensjonen som rettesnor for kva som er til beste for barn og unge. Tverrfagleg samhandling til beste for barn er ei satsing som inngår i Fylkesmannen sitt arbeid med å implementere barnekonvensjonen internt og ute i kommunane.

 

Publisert 07.12.2018

Gjennom Sjumilssteget og 0-24-satsinga jobbar vi med å styrke tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid om utsette barn og unge mellom 0 og 24 år, og deira familiar, i kommunane og fylkeskommunane. Målsettinga er å legge til rette for at barn og unge blir ivaretekne frå fødsel til fullført utdanning.

Vi jobbar no med å få på plass program for konferansen.

Påmeldinga opnar i februar.

 

Hald av datoane!

Dato:
8. mai 2019 09:00 - 9. mai 2019 15:00
Stad:
Hotel Alexandra, Loen
Arrangør:
Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval, HVL og Nav
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og unge. Tilsette i opplæringssentra, barnehage, skule, barnevern, NAV, PPT, BUP. Folkehelsekoordinatorar, helsestasjonen, skulehelsetenesta, frivillligheitkoordinator, bibliotektenesta, kommunalsjefar, rådmann, politikarar, politi, barn og unge og frivillige lag og organisasjona