Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Presentasjon av Fylkesmannen si tilråding om kommunestruktur den 27. september

Fylkesmannen i Rogaland har starta den interne prosessen som skal føre fram til ei tilråding om framtidig kommunestruktur. Vi presenterer innstillinga vår på ei open samling tysdag 27. september.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 28.06.2016

Alle kommunar i Rogaland har nå gjort sine kommunereformvedtak innan fristen 1. juli, og vi har ein frist fram til 1. oktober med å gi vår tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Open prosess

Fylkesmannen skal på sjølvstendig grunnlag gjere ei vurdering av kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak. Det er ikkje vi som skal ta avgjerd om kommunestruktur, men skal bidra til eit fagleg avgjerdsgrunnlag fram mot avgjerd i Stortinget. I brev frå KMD datert 30.11.2015 er det ei utdjuping av oppdraget vårt. Sjå eiga nettsak.

Vi har ved fleire høve framheva at vi legg opp til ein open prosess i arbeidet fram mot endeleg tilråding, og aktuelle kommunar blir informerte undervegs i arbeidet.

Samling 27. september

Vi har gjort avtale om å ha ei samling for å presentere den endelege tilrådinga tysdag 27. september. Hovudmålgruppa for samlinga er den politiske og administrative leiinga i kommunane, men det er også opent for andre interesserte.

Samlinga blir på Clarion Hotell Energy på Tjensvoll i Stavanger, og startar med lunsj kl. 11.30.

Andre arrangement knytt til sluttprosessen

Det er elles planlagt følgjande arrangement i fasen fram mot endeleg tilråding:

  • Regional ressursgruppe onsdag 31. august
  • Lunsjmøte der alle ordførarar blir inviterte onsdag 7. september

Kontaktpersonar