FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Konvensjonen handler om menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 27.04.2023

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Konvensjonen forkortes CRPD. Det står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006, og trådte i kraft i 2008. Norge ratifiserte CRPD i 2013. Den er ikke inkorporert som norsk lov.

Behovet for konvensjonen er en erkjennelse av at mennesker med funksjonsnedsettelse ikke får ivaretatt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Konvensjon skal sørge for at rettighetene blir gjennomført på en likestilt måte for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne like vilkår til å få oppfylt sine menneskerettigheter. Den skal sikre likestilt respekt for gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Konvensjonen skal bidra til å bygge ned hindringer som måtte vanskeliggjør deltakelse og likestilling i samfunnet.

Grunnlovens § 92 pålegger myndighetene å sikre menneskerettighetene. Denne plikten gjelder både for kommunale og statlige myndigheter. Kommunene har hovedansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne sine. Kommunens planlegging, tilrettelegging og tilbud av tjenester, avgjør om mennesker med funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

CRPD består av 50 artikler. CRPD kan leses her https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf

Bufdir har utviklet et opplæringsmateriell for bruk i kommunene https://bufdir.no/fagstotte/produkter/crpd/

Se også film om emnet

CRPD artikkel 24 fastsetter at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til utdanning. Artikkelen fastsetter at virkeliggjøring av denne rettigheten skal skje uten diskriminering, og på basis av like muligheter og et inkluderende utdanningssystem på alle nivå og livslang læring for alle.

Universell utforming av skole og barnehage

Du kan lese mer om dette på Udir sine nettsider

 

Likeverdsreformen

Reformen skal gjøre det lettere for familier som har/ venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Målet er at Likeverdsreformen sikrer et samfunn som gir alle barn og unge muligheter og anerkjennelse. Et samfunn hvor det er bruk for alle og hvor alle sikres lik tilgang til sine rettigheter og plikter.

For mer informasjon https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20202021/id2841293/?ch=1

 

Bedre og inkluderende skole for alle.

Cirka 50% av dem med funksjonsnedsettelser har i dag bare grunnskole. På #mittvitnemål kan du lese noen historier om veien til vitnemål.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.