Hvem har ansvaret for det boligsosiale arbeidet?

utendørs bilde av medarbeiderne hos Statsforvalteren i Rogaland som jobber tverrfaglig med det boligsosiale feltet
Arbeidsgruppa hos Statsforvalteren i Rogaland, "Sammen for bolig". Foto: Statsforvalteren i Rogaland.

Det boligsosiale ansvaret har lenge vært delt mellom flere forvaltningsaktører. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger på boligmarkedet, mens en rekke statlige aktører skal sikre gode rammebetingelser for kommunene, for eksempel gjennom økonomiske virkemidler, kunnskapsoverføring og veiledning.

Publisert 23.01.2023

En gradvis spissing av det boligsosiale ansvaret mot de vanskeligstilte husholdningene, har samtidig tydeliggjort behovet for en nasjonal og regional samordning av den boligsosiale innsatsen for å imøtekomme de sammensatte behovene.

Nasjonal strategi for boligpolitikken (2021-2024)

Den nasjonale strategien for boligpolitikken, Alle trenger et trygt hjem (2021-2024), gir retning for arbeidet med bolig og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien skal bidra til at flere skal kunne eie egen bolig, at leie skal være et trygt alternativ, sosial bærekraft i boligpolitikken, tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse. Arbeidet skal bygge videre på strukturer og samarbeid etablert under strategien Bolig for velferd (2016-2020). Barn og unge, bostedsløse, personer som står i fare for å bli bostedsløse og mennesker med nedsatt funksjonsevne er prioriterte målgrupper i strategien.

Tre-årig forsøk

I september 2021 startet et treårig forsøk, der den statlige innsatsen for kommunene skal samordnes og styrkes ved å flytte veiledningsoppgaver og ressurser fra Husbanken til statsforvalterembetene.

Konkret innebærer forsøket flytting av veiledningsoppgavene, som ikke er direkte tilknyttet Husbankens økonomiske virkemidler, fra Husbankens regionkontor Bodø og Vest til statsforvalterne i Nordland, Rogaland og Vestland. Formålet med forsøket er å sikre helhetlige og koordinerte statlige råd og veiledning innen det boligsosiale området – og bidra til å se boliger og tjenester i sammenheng. Samtidig er målet å skape et samlet og styrket fagmiljø hvor bolig i større grad ses i sammenheng med fagområdene helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.

Forsøket skal ta utgangspunkt i den nasjonale strategien, der vi skal bidra til helhetlige og koordinerte statlige råd og veiledning overfor kommunene slik at målene i strategien nås.

Hos Statsforvalteren i Rogaland har vi etablert en arbeidsgruppe med representasjon fra aktuelle avdelinger, som helse, sosial, barnevern, utdanning, kommuneøkonomi/kommunedialog og plan. Arbeidsgruppen har fått navnet Sammen for bolig. Organiseringen skal fungere som ressurs for kommunene og bidra til helhetlig råd og veiledning.

Aktiviteter i 2022 og 2023

I 2022 hadde møter med alle kommunene i Rogaland. Utgangspunktet for møtene var dialog om hvorvidt de har organisert sitt boligsosiale arbeid på en måte som ivaretar behovene til de prioriterte målgruppene i den nasjonale strategien.

Kommunemøtene har gitt god innsikt i utfordringsbildet til kommunen og er nyttig når vi planlegger kompetansehevende tiltak og samarbeid med Husbanken om gode løsninger for bolig og tjenester. Vi har utarbeidet en mal for å vurdere måloppnåelse med utgangspunkt i de boligsosiale suksesskriteriene.

Evalueringen etter Bolig for velferd viste at disse suksesskriteriene er viktige for at kommunene skal lykkes med sitt boligsosiale arbeid.

Illustrasjon av hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene lykkes i det boligsosiale arbeidet: Forankring og eierskap, brukermedvirkning, overordnet strategi, økonomiske ressurser, kompetanse, organisering og samordning.
Foto: Statsforvalteren i Rogaland.

Vi har i løpet av 2022 gjennomført og hatt innlegg på en rekke fagdager der vi har fått anledning til å presentere Alle trenger et trygt hjem og “Husbankforsøket”, som hos oss har fått arbeidstittelen Sammen for bolig:

 • Boligsosiale hensyn i plan på embetets Plan- og byggesakskonferanse 26.oktober
 • Leie skal være et trygt alternativ for kommunale medarbeidere i april.
 • Sammen med Husbanken har vi gjennomført en fagdag knyttet til helhetlig bruk av de økonomiske virkemidlene Husbanken disponerer generelt – og startlån spesielt i forhold til trygge boligetablering for barnefamilier.
 • Statsforvalteren arrangerte fagdag for CRPD-pilotkommunene i Rogaland (Convention on the rights of persons with disabilities). Konvensjonen skal sikre menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Fagdag om temaet CRPD, barn og unge og bolig.
 • Vi deltar i Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med utarbeidelse av veileder for bærekraftig boligplanlegging i Rogaland.
 • Vi deltar i Husbankens nettverk for områdesatsing i storbyene for bedring av levekår.
 • Husbanken har prioritert/innvilget søknader om boligtilskudd til pilotprosjekter for ROP-gruppen (rus og psykiatri) i Sandnes og Karmøy, der vi har deltatt og tildelt midler til tjenesteutvikling.

Referansegruppen for forsøket

I tillegg til at forsøket følges og evalueres av Menon Economics er det nødvendig med innspill underveis fra aktører som også har oppdrag på området, eller har ansvar for bolig og tjenester. Vi har opprettet en lokal referansegruppe for å sikre løpende innspill og nødvendige justeringer.

Referansegruppen er sammensatt av representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, kompetansesenter, spesialisthelsetjenesten og ansatte fra små og store kommuner. Vi har gjennomført tre møter som alle har gitt oss veldig gode tilbakemeldinger, nyttige tips til inspirasjon for oss som jobber i forsøket.

Ny lov fra 1. juli 2023

Kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet ble vedtatt av Stortinget i desember 2022. Denne trer i kraft 1. juli 2023. Loven gir alle som ikke klarer seg selv rett til bistand på boligmarkedet, det gjelder både med hensyn til bolig og tilpassede tjenester. Kommunene er ansvarlige for å ha oversikt over boliger til vanskeligstilte og til å ta boligsosiale hensyn i plan.

Hva skjer i 2023?

 • Fagdag 8. mars 2023 for lederne i kommunene der loven gjennomgås av lovskriver (Kommunal- og distriktsdepartementet) og drøftes med kommunale ledere som har satt seg inn i hva loven innebærer av utfordringer for dem.
 • I mars arrangeres den første av tre fagdager knyttet til ROP-gruppen.

Problemstillinger vi jobber med i 2023

 1. Trygge bosettinger og trygge ansatte. Hvordan få til god bosetting for de som har omfattende utfordringer.
 2. Samarbeid mellom tjenestenivå. Hvordan få til godt samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorg?
 3. Nabolagsarbeid og NIMBY (Not in my back Yard) vil være sentralt.

Hva kan vi hjelpe med?

Vi kan ellers bidra med kompetanseheving i form av fagdager, webinar, work shops, nettverk. Fagdager publiseres fortløpende på Statsforvalteren i Rogaland sine nettsider.

Vi har en målsetting om at vårt arbeid skal bidra til helhetlige og koordinerte statlige råd og veiledning overfor kommunene for å nå målene i strategien. Vi ønsker å etablere god kontakt med kommunene.

Ta kontakt med oss for å drøfte store og små problemstillinger.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.