Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Naturmangfald

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Hule eiker - en utvalgt naturtype

Vi anbefaler nettsiden http://www.hule-eiker.no/. Nettsiden skal gjøre det enklere for kommuner, utbyggere, hageeiere, bønder og andre å vite hvordan de skal oppfylle lovkravene til de gamle eiketrærne. Nettsiden driftes av Fylkesmannen i Vestfold.  


Publisert 02.08.2018

Fangst av edelkreps i Østfold 2018

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps (Astacus astacus).


Publisert 14.06.2018

Naturtypekartlegging 2018

I år kartlegges naturtyper i 5 områder i Østfold. Arbeidet utføres i perioden juni-oktober av personell fra Multikonsult på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Publisert 03.08.2017

Fangst av edelkreps i Østfold 2017

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps (Astacus astacus). Det er viktig at alle som fisker eller bruker vann og vassdrag på andre måter hjelper oss å hindre at krepsepest og andre fiskesjukdommer spres!


Publisert 01.06.2017

Kartlegging av naturtyper i 2017

Det skal kartlegges naturtyper i seks nye områder i 2017 på oppdrag fra Miljødirektoratet. Biofokus AS og Multiconsult AS har fått i oppdrag å kartlegge naturtyper i deler av Østfold.


Publisert 12.08.2016

Krepsepest i Mossevassdraget

Det er nå fastslått at det er krepsepest som har tatt livet av edelkrepsen i Mjær/Hobølvassdraget. Forbud mot krepsing vil bli innført.


Publisert 08.07.2016

Naturtypekartlegging i Østfold i 2016

Biofokus kartlegger naturtyper i  Moss (Jeløy), Fredrikstad (østsiden av Glomma) og Hvaler (vestre øyene) på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Publisert 27.11.2015

Forvaltningsplan for villsvin på høring

Har du synspunkter på forslaget til forvaltningsplan? Høringsfristen er 1. mars 2016.


Publisert 09.07.2015

Vær OBS på de svartelista hagerømlingene

De fleste importerte hageplanter er kun til glede, men noen trives så godt at de utkonkurrerer norsk flora og blir problemarter. Har du noen svartelista arter i din hage?


Publisert 19.09.2014

Krepsepest og signalkreps påvist i Rødnessjøen

I forrige uke ble det fanget signalkreps under prøvefiske i søndre del av Rødnessjøen. Undersøkelser av krepsen foretatt av Veterinærinstituttet viste at både signalkreps og edelkreps var smittet med krepsepest.


Publisert 02.04.2014

Lovstridig fjerning av gamle eiker ved Tomb kirke i Råde kommune

Fylkesmannen konkluderer med at fjerningen av de to gamle eikene ved Tomb kirke i Råde er gjort i strid med naturmangfoldloven.