Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Friluftsliv

Oppdatert 09.09.2022

Alle skal ha høve til å oppleve friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turar, å plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å leggje til rette for friluftsliv er eit viktig tiltak for betre folkehelse. 

Statsforvaltaren skal ta hand om nasjonale friluftsinteresser knytte til strandsona, vassdrag og fjellområde. 

Under behandlinga av saker om arealdisponering skal både Statsforvaltaren, fylkeskommunen og kommunane ta omsyn til allmenta må få høve til å oppleve friluftsliv. Fylkeskommunen kan gi tilskot til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområde. 

Jakt og fiske

Alt vilt er freda dersom ikkje anna er bestemt i lova eller ved eigne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastset jakttida for ulike artar, men kommunane kan forlengje eller forkorte jakttida for enkelte artar. I verneområde kan det gjelde spesielle reglar for jakt eller vere jaktforbod. Kommunane er styresmakt for det meste av viltforvaltninga, mens fylkeskommunen har ein rettleiarfunksjon og Statsforvaltaren er klageinstans.

Statsforvaltaren har ansvar for forvaltninga av laks og sjøaure, sårbare bestandar av innlandsfisk og fisk i regulerte vatn. Statsforvaltaren samlar inn fangststatistikk frå lakse- og sjøaurefisket, registrerer deltaking i sjølaksefisket og deler ut tilskot frå det statlege fiskefondet. Overvaking er viktig for å kunne ta vare på og styrkje fiskebestandane. Statsforvaltaren har tett kontakt med grunneigarar og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakta om oppsyn med fiskeressursane.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringar i elv og sjø og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøaure.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikkje-trua bestandar i vatn som ikkje er regulerte. 

Vis meir

Vi anbefaler Turkart Østfold. Der kan du finne veier og stier. Du kan også lage ditt eget turkart.


Publisert 26.11.2014

Skytebane er ikke forenelig med sikret friluftsområde i Eidsberg

Miljødirektoratet mener etablering av skytebaneanlegg i Svarverud friluftsområde ikke er forenelig med den bruksretten staten har i området.


Publisert 29.08.2014

Ønsker å bevare stillheten i friluftsområde

Fylkesmannen ønsker å bevare stillheten i det statlig sikrede friluftsområdet Svarverud i Eidsberg og fraråder derfor etablering av skytebaneanlegg i Hærland grustak.