Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forureining

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


Publisert 14.06.2018

Fylkesmannens kommentar til støyutredning for forberedende arbeider for nytt dobbeltspor sommer 2018

Vi mener at perioden på 6 uker ikke er så kortvarig at det kan gis generell aksept for støyende arbeid før klokken 07. 


Publisert 06.02.2018

Etterkunngjøring - Revidert vilkår om utslippsgrense for sink til Verlebukta

Fylkesmannen gir Bane NOR revidert vilkår om grenseverdi for sink i utslipp til Verlebukta. Grenseverdien justeres fra 6 µg/l til 60 µg/l. Totalt utslipp forventes å ikke bli mer enn 0,5 kg.


Publisert 05.01.2018

Etterkunngjøring –Reviderte vilkår om måling av turbiditet i Mossesundet

Fylkesmannen gir Bane NOR reviderte vilkår om måling av turbiditet i Mossesundet. Daglig måling skal gjøres når turbiditeten i Mossesundet ikke kan overvåkes kontinuerlig på grunn av is.


Publisert 21.12.2017

Mange klager på bygg- og anleggsstøy

Støyepisoder fra anleggsvirksomhet behandles av kommunen.


Publisert 19.07.2017

Kunngjøring av utslippstillatelser - anleggsarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor for jernbane i Moss kommune

Fylkesmannen har gitt Bane NOR tillatelse, i medhold av forurensningsloven § 11, til å slippe ut renset anleggsvann til Mossesundet og Verlebukta.

Vedtakene om tillatelsene kan påklages innen tre uker. Klagen sendes til Fylkesmannen i Østfold.


Publisert 31.01.2017

Svar på klager på støy fra Aker Solutions

Fylkesmannen mottok i 2016 klager på støy i forbindelse med et skipsanløp hos Aker Solutions Moss. Svaret fra Fylkesmannen finner du i margen til høyre.


Publisert 19.08.2016

Anmelder utslipp av plast

Fylkesmannen i Østfold anmelder Moss havn for brudd på forurensningsloven.


Publisert 01.07.2016

Endring av tillatelse for Moss havn

Fylkesmannen avslår Moss Havns søknad om sommertildekking og endrer samtidig vilkårene slik at det ikke lenger kan benyttes masser som inneholder sprengtråder og armeringsfibre av plast eller annet avfall som kan virke miljøskadelig


Publisert 15.04.2016

Moss havn kan gjennoppta arbeidet med utfylling

Fylkesmannen endrer tillatelsen for Moss havn og tilføyer vilkår som skal sikre kontroll med plastavfall.


Publisert 08.04.2016

Sprengtrådavfall stopper utfyllingen i Moss midlertidig

Det er funnet sprengtrådavfall langs strendene rundt Værla. Avfallet stammer trolig fra pågående utfylling og dette arbeidet stanses inntil omfanget er klarlagt.