Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren har oppgåver knytt til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Statsforvaltaren er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Statsforvaltaren rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvaltaren gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvaltaren skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


Publisert 19.10.2018

Status for avlingsskadeerstatning i Østfold

To uker før søknadsfristen har over 1100 Østfold-bønder sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt. Av disse er nesten 500 søknader sendt videre fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold.


Publisert 10.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen er 15. oktober, men Landbruks og mat departementet har besluttet at søknadsfristen for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.


Publisert 02.10.2018

Husk å søke produksjonstilskudd og RMP- tilskudd innen 15. oktober

Det nærmer seg søknadsfristen både for søknad om Produksjonstilskudd og søknad om Regionale miljøtilskudd (RMP). Begge har søknadsfrist 15.oktober 2018.


Publisert 03.09.2018

Utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet  fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

 


Publisert 05.07.2018

I august 2018 blir søknad om tilskudd til sykdomsavløsing elektronisk

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og får også svar med vedtak om tilskudd der.


Publisert 28.02.2018

Søk produksjonstilskudd i mars: Forbered deg nå

Fra 1. mars kan du søke om produksjonstilskudd i jordbruket.


Publisert 07.02.2018

Endelige satser og utbetaling av produksjonstilskudd

Endelige satser for søknadsomgangen 2017 ble fastsatt i januar 2018.
Hovedutbetalingen skjer i uke 8.


Publisert 04.01.2018

Frist 10. januar - Etterregistrering av opplysninger for produksjons- og avløsertilskudd 2017

Dersom du leverte søknad innen søknadsfristene 15. mai og 15. oktober, er det enkelte opplysninger som kan etterregistreres. Dette må gjøres innen 10. januar.


Publisert 28.09.2017

Husk å søke produksjonstilskudd innen 15. oktober

Denne søknadsomgangen gjelder planteprodusenter, husdyrprodusenter og birøktere. I tillegg kan du søke tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.


Publisert 18.09.2017

Husk dette ved avlingssvikt

Mye nedbør den siste tiden har gjort innhøstingen problematisk for mange. Derfor minner vi om noen forutsetninger for å få erstatning etter avlingssvikt.