Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skogsbilveger

Det kan gis tilskudd til nybygging eller ombygging av skogsveier.

For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger:

  • Veien må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
  • Veien må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål.
  • Veien må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er bare skogandelen i en landbruksvei som er tilskuddsberettiget.
  • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før arbeidet igangsettes.
  • Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
  • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte veien avgiftsfritt på tjenestereise.

Retningslinjer og vilkår for tilskudd finner du her. Disse er fastsatt av Fylkesmannen i samarbeid med kommunene og skognæringen.

Det er kommunen som tar i mot og forbereder tilskuddssøknadene og Fylkesmannen som gjør vedtak og utbetaler tilskuddet.

Les mer om tilskudd til skogsbilveier og generelt om landbruksveier hos Landbruksdirektoratet.

Spørsmål?
Ta kontakt med kommunen der du bor for mer informasjon om tilskuddsordningen, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjemaet.