Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Økologisk landbruk

Oppdatert 03.01.2022

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren har som oppdrag å vidareutvikle økologisk jordbruk som ein del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankra i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i marknaden.

Frå 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan tildelast kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar registrert i Einingsregisteret. Føretak registrert i Einingsregisteret kan også søkje dersom tiltaket har som mål å fremje fellesgode knytt til næringsutvikling.

Vis meir

Røde epler


Publisert 25.04.2017

Invitasjon til studietur - allsidig grønnsaksdyrking til direkte omsetning

Reisen går til Nord-Tyskland og fire ulike økologiske og biodynamiske, allsidige grønnsaksprodusenter som selger enten via andelslandbruk eller torgsalg.


Publisert 11.10.2016

Nyskapende økologisk melkeprosjekt i Østfold

Økologiske melkeprodusenter i Østfold har et sterkt fagmiljø og stor aktivitet.


Publisert 29.08.2016

Informasjonsdag om økologisk bærdyrking

Informasjonsdagen er åpen for potensielle nye økologiske bærdyrkere og andre med interesse for økologisk bærdyrking.


Publisert 21.06.2016

Kurstilbud - økologisk grønnsaksdyrking

Gartnere og produsenter av økologiske grønnsaker får nå tilbud omfaglig påfyll.


Publisert 18.04.2016

Invitasjon til fagtur - økologisk storhusholdning

Bli med på inspirasjonstur til vårlige Södertälje - påmeldingsfrist 21. april


Publisert 18.02.2016

Østfold blant de beste på økologisk areal

En fersk undersøkelse fra Rikrevisjonens viser at Østfold er i fylkestoppen når det gjelder økologisk areal. Men utviklingen innen økologisk landbruk er ikke i samsvar med Stortingets mål om 15 % økologisk innen 2020.


Publisert 16.06.2015

Oppstartsmøte - Oikos Østfold 16.6.2015 kl 18:00

Bli med og del ditt økologiske engasjement med andre i fylket!


Publisert 10.10.2013

Økologisk seminar - Bygdø Kongsgård

Norges Bondelag og Oikos inviterer til fagseminar om økologisk produksjon på Bygdø Kongsgård mandag 14. oktober


Publisert 30.11.2012

Økologisk foregangsfylke ØQ

Logo ØQ-prosjektetOslo, Akershus og Østfold er foregangsfylker for storhusholdning og økt forbruk av økologisk mat


Publisert 30.11.2012

Økologisk handlingsplan

Hvert år får Fylkesmannen penger som skal fordeles til ulike økologiske prosjekter. Formålet med midlene er å bidra til å nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Økologisk handlingsplan for Oslo, Akershus og Østfold beskriver prioriteringer i våre fylker.