Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøtiltak

Oppdatert 02.05.2022

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir

Grasdekt vannvei mot erosjon


Publisert 21.12.2018

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram, som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi sender i disse dager over miljøprogrammet for de neste fire årene til Landbruksdirektoratet.


Publisert 15.11.2018

Vurderer du å investere i solenergi på gården din?

Meld deg på vårt tredagers kurs om solenergi i landbruket. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskapom tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.


Publisert 05.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022 er nå lagt ut på høring

Høringsfrist er 16.oktober


Publisert 14.06.2018

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil komme inn under Regionalt miljøprogram (RMP) 2018. 


Publisert 14.05.2018

Biogas2020 - sluttrapport fra skandinavisk gigantprosjekt

Fra den spede rumling i vomma, via komprimert gass tanket på en Valtra-traktor, til hvordan man etablerer en biogasstankstasjon. Her finner du alt.


Publisert 02.05.2018

Energianalyse på gårdsnivå i Østfold

Det gjennomføres i disse dager energianalyser for gårdsbruk i Østfold. I regi av Interreg-prosjektet COBEN har det blitt gjennomført en anbudsutlysning på energirådgivning på gård og Norges Vel har fått i oppgave å gjennomføre prosjektet. Gårdbrukere i fylket kunne melde sin interesse for å delta.


Publisert 24.04.2018

Planlegg vekstsesongen din nå!

Skal du anlegges grasdekt vannvei eller grasdekt bufersone i år? Da er det lurt å gjøre dette nå i forbindelse med våronna.


Publisert 05.01.2018

Fossilfrie energikilder i landbruket - velkommen til kurs

Fossilfrie energikilder i landbruket engasjerer Østfoldlandbruket. Dette er et tema som vil være viktig for fremtidens landbruk. Nå inviterer vi til samling 3 i kursserien "Fossilfrie energikilder i landbruket" onsdag 17.januar på Bamsrudlåven i Eidsberg.


Publisert 02.01.2018

Energieffektive løsninger i landbruket

Fylkesmannen i Østfold, i tett samarbeid med Østfold Fylkeskommune, deltar i et interregionalt prosjekt som heter COBEN. Målet er å ta i bruk og mobilisere til økt bruk av lokal småskala energiproduksjon og redusere bruken av fossil energi i landbruket.


Publisert 13.12.2017

Økt interesse for drenering i Østfold

I 2017 har dreneringsaktiviteten i Østfold vært over tre ganger så stor som i 2016. 


Kontakt

Kontaktpersoner

Kay Henrik Bucher
fmoskbu@fylkesmannen.no
69 24 71 14

Karoline Fjeldstad
fmoskaf@fylkesmannen.no
6924 7141 / 909 587 05

Nanna Aaby
fmosnaa@fylkesmannen.no
6924 7124