Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Potetopptaking Skjeltorp gård, Sarpsborg


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


21.12.2018

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram, som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi sender i disse dager over miljøprogrammet for de neste fire årene til Landbruksdirektoratet.


15.11.2018

Vurderer du å investere i solenergi på gården din?

Meld deg på vårt tredagers kurs om solenergi i landbruket. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskapom tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.


19.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.


19.10.2018

Status for avlingsskadeerstatning i Østfold

To uker før søknadsfristen har over 1100 Østfold-bønder sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt. Av disse er nesten 500 søknader sendt videre fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold.


10.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen er 15. oktober, men Landbruks og mat departementet har besluttet at søknadsfristen for produksjons- og avløsertilskudd skal praktiseres mer fleksibelt i 2018.


02.10.2018

Husk å søke produksjonstilskudd og RMP- tilskudd innen 15. oktober

Det nærmer seg søknadsfristen både for søknad om Produksjonstilskudd og søknad om Regionale miljøtilskudd (RMP). Begge har søknadsfrist 15.oktober 2018.


01.10.2018

Hesten som ressurs - lokal næringsutvikling

Landbruks- og matdepartementet kom i sommer med en ny veileder om hesten som ressurs. Håpet er å styrke hesteholdet til beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette for næringsutvikling i kommunene.


21.09.2018

Fagdag Fossilfrie korntørker - 17.oktober

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til en nyttig fagdag om korntørker og lager. onsdag 17 oktober i Rakkestad.


05.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022 er nå lagt ut på høring

Høringsfrist er 16.oktober


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel