Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

31,5 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene i Østfold

Fylkesmannen har fordelt 31,5 millioner kroner til kommunene i skjønnstilskudd for 2019. 7,5 millioner kroner er holdt tilbake for senere fordeling.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2018

For 2019 fikk fylkesmennene i Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold en felles ramme til fordeling. Dette har sammenheng med at de tre embetene fra 1. januar blir slått sammen til et embete. Den samlede rammen tilsvarer det de tre fylkesmennene fikk til sammen i 2018. Vi avtalte med de to andre embetene at vi hver for oss fordeler samme beløp som i år til våre kommuner.

Fylkesmannen i Østfold har fordelt samme beløp ved denne første fordelingen som for 2018. Midlene som ikke er fordelt vil gå inn i en felles tilbakeholdt ramme. Av de tilbakeholdte midlene vil 5,5 millioner kroner primært bli tildelt til fornyingsprosjekter, mens 2 millioner kroner kan disponeres til å dekke opp for uforutsette økonomiske utfordringer som inntreffer i løpet av året.