Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Psykisk helse og rus

Oppdatert 10.01.2022

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar , skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med føresette som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir


Publisert 22.06.2017

Fordelingen av frie inntekter til kommunene med begrunnelse i Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2017

Opptrapping av frie inntekter


Publisert 01.12.2016 av Administrator

Tilskudd til psykologer i kommunenes helse og omsorgstjenester

Tilskudd til psykologer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

2.utlysning i 2017 er lagt ut under Tilskudd, Fylkesmannen i Østfold.

Søknadsfristen er 10. september 2017.

Tilskuddsbeløpet er kr 400 000 per stilling for 100 % psykologstilling

Lenke til tilskuddsside: https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Tilskudd/


Publisert 23.02.2016

Nettverk - Opptrappingsplan for rusfeltet 2016 - 2020

Fylkesmannen skal gjennom råd og veiledning og i sine kontaktpunkter med kommunene understøtte planlegging og utvikling av kommunalt rusarbeid i planperioden

OBS:

De planlagte samlingene høsten 2016 i nettverk for kommunalt rusarbeid må på grunn av personellsituasjonen dessverre utgå.


Publisert 27.11.2015

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020

Regjeringen har presentert Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020. Denne gir oversikt over hovedutfordringene på området og fastlegger både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem.


Publisert 25.06.2015

Tilskudd til kommunalt rusarbeid i Østfold 2015

Gjennom tilskudd til kommunalt rusarbeid vil regjeringen øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. I statsbudsjettet var det avsatt omtrent 450 millioner kroner. De tretten kommunene i Østfold som søkte om tilskudd har fått tildelt tilsammen nesten 30 millioner kroner.