Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Omsorgstenester

Oppdatert 13.12.2021

Kommunen har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstenester skal organiserast slik at den enkelte så lenge som råd kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Tenestene skal utformast i samråd med brukaren. Statsforvaltaren fører tilsyn og kontroll med dei kommunale tenestene. 

Fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller løn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen yter teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på same måte som i vanlege heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i korleis kommunens vurderer behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen din til kommunen. Dersom klagen ikkje når fram, blir klagen automatisk send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 01.11.2017

Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Fylkesmenene avdekket lovbrudd i fire av fem kommuner i et landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i 2016.


Publisert 15.02.2016

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester. Søknadsfrist 1. april.  Mer informasjon og søknadskjemaer finner du under "Utlysning av midler"


Publisert 18.12.2015

Stort forskningsprosjekt på dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens

Forskningsrådets BIONÆR-program har innvilget over 27 millioner til et 3-årig forskningsprosjekt.


Publisert 19.08.2015

Ernæring og matglede hos eldre - fagseminar og konkurranse

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har tatt initiativ til den landsomfattende konkurransen "Gyldne måltidsøyeblikk". Fylkesmannen i Østfold inviterer til fagseminar 9.9.2015 og til deltakelse i konkurransen.

 


Publisert 28.11.2014

IPLOS e-læring

IPLOS er et nasjonalt helseregister som danner grunnlag for nasjonal statistikk for helse- og omsorgssektoren. Det brukes til dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter.


Publisert 17.12.2013

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering 2013 og søknad 2014

Søknad om tilskudd til tiltak som finansieres over Kompetanseløftet 2015 sendes til Fylkesmannen. En forutsetning for å søke, er at kommunen har rapportert til Fylkesmannen. Frist for rapportering og søknad er 1. februar 2014.


Publisert 18.10.2013

Morgendagens omsorg 14.11.2013

Fylkesmannen inviterer til konferanse om "Morgendagens omsorg" og kontaktmøte for ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester på Quality Hotel og Resort Sarpsborg torsdag 14. november.


Publisert 09.01.2013

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering og søknad

Søknad om tilskudd til tiltak som finansieres over Kompetanseløftet 2015 sendes Fylkesmannen.  En forutsetning for å søke, er at kommunen har rapportert til Fylkesmannen. Frist for rapportering og søknad er 1. februar 2013.