Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kamp mot fattigdom

Oppdatert 13.12.2021

Det er ei samfunnsoppgåve å jobbe for at Noreg skal vere eit land med små skilnader og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å redusere fattigdom er ein skule som utjamnar sosiale skilnader og eit ope arbeidsliv med plass til alle.

Det finst menneske som står utanfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårleg økonomi eller dårlege levekår. Regjeringa ønskjer å tette hola i sikkerheitsnettet for grupper som i dag fell igjennom.

Kommunane skal førebyggje sosiale problem og betre levekåra for vanskelegstilte ved å sikre meir likeverdige vilkår for barn som veks opp i fattige familiar. Gjennom tilbod om sosiale tenester, som råd, rettleiing, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunane arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg sjølv.

Statsforvaltaren skal bidra til auka kompetanse i kommunane

Sosialtenestelova er samfunnets siste sikkerheitsnett og rettar seg mot dei vanskelegast stilte. Statsforvaltaren fører tilsyn med korleis kommunane praktiserer sosialtenestelova. Vi skal bidra til å auke kvaliteten på dei sosiale tenestene i kommunane, gjennom tiltak som aukar kompetansen og regelverksetterlevinga. Statsforvaltaren skal mellom anna bidra til at kommunane sikrar god tilgang til tenestene, gjer individuelle vurderingar i kvar enkelt sak og sikrar at barneperspektivet blir ivareteke. Vi driv også klagesaksbehandling.

Tilskot for å redusere fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvaltar Statsforvaltaren tilskotsordningar som skal stimulere til utvikling av dei sosiale tenestene i Nav-kontora. Alle kommunar kan søkje om tilskot. Statsforvaltaren og Arbeids- og velferdsdirektoratet vel ut kva kommunar som skal få tilskot. Ei viktig målsetjing med ordninga er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåtar som kan gje mindre fattigdom og hindre at grupper blir ståande utanfor sosiale arenaer.

 

Vis meir


Publisert 21.11.2017

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017

I Østfold fikk Rygge og Halden tilskudd til utviklings- og oppfølgingstjenester 2017. 


Utlysning av tilskuddsmidler - barnefattigdom 2016

Tilskuddsordning for å styrke arbeidet mot barnefattigdom.


Utlysning av tilskuddsmidler - boligsosialt arbeid

Tilskuddsordning for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.


Publisert 13.12.2013

Orienteringsmøte om muligheter for tilskudd 9.januar 2014

Fylkesmannen inviterer til orienteringsmøte 9. januar 2014 på Statens hus, Moss. Her er formålet å trekke kommunene i retning av å utforme søknader om tilskudd på henholdsvis barnefattigdoms-midler og skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter som kan understøtte kommunenes arbeid med Sjumilssteget.  


Publisert 15.11.2013

Utlysning av midler 2015 - barnefattigdom

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2015.

Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge ved å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunene. Den skal bidra til å utvikle nye tiltak overfor målgruppen, bedre samordningen av lokale tiltak, styrke og utvikle kunnskap og kompetanse blant aktørene i lokalsamfunnet.

 

I høyre kolonne finner du kontaktpersoner, søknadsskjema, utlysningstekst og regelverk.


Publisert 15.11.2013

Utlysning av midler 2014 - boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid er et ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom. Hovedformålet er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløse og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.

 Viktige innsatsområder i 2014 er

  • å redusere bruken av midlertidige botilbud
  • å legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt
  • tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen

Søknadsfrist: 1. februar 2014.