Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Folkehelse

Oppdatert 13.12.2021

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremjar helse og trivsel i befolkninga, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som vernar mot faktorar som trugar helsa. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Folkehelselova gir fylkeskommunane og kommunane eit hovudansvar for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvaltaren skal bidra til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Statsforvaltaren vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Statsforvaltaren skal bidra til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Statsforvaltaren kan dessutan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir

 

 


Publisert 21.11.2018

Fagdag om fysisk aktivitet under og etter kreftbehandling

Både under og etter kreftbehandling er det bra å være i aktivitet. Det kan bidra både til økt livskvalitet og mindre tretthet og ubehag. Fysisk aktivitet er viktig for god helse, og kan være spesielt til hjelp for de som har fått en kreftdiagnose.


Publisert 31.10.2018

«Kortreist» friluftsliv prioriteres ikke og Norges mest brukte «idrettsanlegg» når ikke opp

Den lokale turveien er det viktigste og billigste «idrettsanlegget» for folkehelsa, og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning. Likevel taper slike anlegg gjennomgående kampen om kroner og arealer.

To av tre voksne er for lite aktive, og tur, helst «kortreist» i nærmiljøet, er det folk sier de vil gjøre mer av. Da er det et paradoks at vi ikke prioriterer dette høyere, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.


Publisert 20.09.2018

Presentasjoner fra fagdag om søvn 14. september

Fylkesmannen i Østfold arrangerer fagdagen i samarbeid med nettverk for friskliv, læring og mestring i Østfolds kommuner og lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Østfold HF.


Publisert 29.08.2018

Frisklivsspretten arrangeres på Isegran i Fredrikstad lørdag 8. september

Friskliv Østfold inviterer alle i Østfold til en hyggelig og sosial aktivitetsdag. Friskliv Østfold samarbeider med Nettverk for friskliv, læring og mestring i Østfold, hvor kommunene i Østfold, lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Østfold og Fylkesmannen i Østfold deltar.


Publisert 09.05.2018

Vold i nære relasjoner- forebyggende helsearbeid

Helsestasjonen, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og svangerskapsomsorgen skal bidra til å avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.


Publisert 13.12.2017

Oversikt over andel vaksinerte med HPV vaksine i Østfold

Siden 1. november i fjor har unge kvinner som er født i 1991 eller senere, fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Dette midlertidige tilbudet er rettet mot kvinner som tidligere ikke har fått tilbud om HPV-vaksine og de som tidligere har takket nei. 


Publisert 23.10.2017

Nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

De nye nasjonale retningslinjene ble lansert på konferansen 13.september 2017, hvorav 12 av kommunene i Østfold deltok.


Publisert 07.08.2017

Lanseringskonferanse - nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og for spedbarnsernæring

Den 13. september 2017 skal Helsedirektoratet lansere nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og for spedbarnsernæring.


Publisert 05.05.2017

Frisklivssentraler møter dagens helseutfordringer

Frisklivssentralene er en viktig aktør i kommunens folkehelsearbeid. Ut fra en analyse av KOSTRA-data fra 2013 ser det ut til at kommuner med frisklivssentraler har kommet lenger i arbeidet med å skaffe seg systematisk oversikt over helsetilstanden i befolkningen og særlige utfordringer knyttet til folkehelsen. Kommuner uten frisklivssentral har større utfordringer med sosial ulikhet og flere uføre.


Publisert 21.02.2017

Utlysning av tilskudd- seksuell helse

Utlysning av tilskudd til lokale- og interkommunale tiltak, og implementering av seksuell helse i det lokale folkehelsearbeidet.