Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Asylsøkjarar og flyktningar


Publisert 17.10.2018

Endring i Introduksjonsloven - plikt til oppfølging av deltakere i fødselspermisjon

Kommunene har nå fått plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra og med fjerde permisjonsmåned. De nye reglene ble tatt inn i forskriftene til introduksjonsloven 1. september 2018.


Publisert 11.09.2018

Invitasjon til å søke om kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6-18 år

Fylkesmannen i Østfold har fått tildelt kr 343 000,- i kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6 – 18 år. Vi inviterer kommunene til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og integrering av flyktninger.


Publisert 07.08.2018

Ikrafttredelsestidspunkt for endringer i Introduksjonsloven

Stortinget vedtok 4.juni 2018 og 11.juni 2018 endringer i Introduksjonsloven. Det er nå avklart ikrafttredelsestidspunkt for de ulike endringene.


Publisert 18.06.2018

Endringer i Introduksjonsloven

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni tre lovforslag som gjelder endringer
i introduksjonsloven.


Publisert 16.11.2017

Svar på prinsipielt spørsmål om språkpraksis som en del av opplæring i norsk

Justis- og beredskapsdepartementet har svart på en henvendelse fra IMDI og Kompetanse Norge om språkpraksis.


Publisert 22.08.2017

Vilkår for permanent oppholdstillatelse - Introduksjonsloven

For personer som søker permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap stilles det etter 1. januar 2017 vilkår om dokumentasjon av språkferdigheter og bestått prøve i samfunnskunnskap. Vilkårene kommer i tillegg til de tidligere kravene om å ha gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.


Publisert 04.01.2017

Utlysning av tilskuddsmidler til Jobbsjansen Del C

Tilskudd til Jobbsjansen - forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram


Publisert 04.01.2017

Utlysning av tilskuddsmidler til Jobbsjansen (Del B)

Tilskudd til Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom ( Jobbsjansen del B)


Publisert 21.06.2016

Søker kandidater til UNE

Er du interessert i å bli medlem i Utlendingsnemda(UNE)? Justisdepartementet har bedt Fylkesmannen forslå kandidater til UNE for perioden 2017-2020.


Publisert 07.12.2015

Oppstart av asylmottak må meldes til Mattilsynet

Alle som ønsker å starte næringsmiddelvirksomhet eller matservering, skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Dette gjelder også ved planer om oppstart av asylmottak.