Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnevern

Oppdatert 10.10.2022

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessutan medverke til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Dersom du er misnøgd med barnevernet, kan du klage til Statsforvaltaren.

Kommunens oppgåver

Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det daglege arbeidet etter barnevernslova. Barnevernstenesta skal setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpa kan givast i form av råd og rettleiing, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlege hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og rettleiing og avlastningstiltak i heimen.

Barnevernstenesta har også ansvar for å gripe inn dersom tiltaka i heimen ikkje er tilstrekkelege for å sikre barnets behov. Barnevernstenesta kan då for ein periode i samråd med foreldra formidle plass i fosterheim eller på institusjon, eller på eit senter for foreldre og barn. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det gjerast vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag frå kommunen.

Barn og unge har rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bor heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du meiner ikkje er rett. Statsforvaltaren skal passe på at barnevernet gjer jobben sin, og ei av dei viktigaste oppgåvene våre er å følgje med på at barnevernet følger lovar og reglar. Derfor kan du klage til oss!

Sei frå her

På denne sida kan du lese meir og sjå døme på kva andre barnevernsbarn har klaga på. 

Dersom det hastar veldig, du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Vi gir også råd og hjelper alle som tek kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstenesta og barnevernsinstitusjonar. Viss du er vaksen og ønskjer å klage på barnevernet, ber vi deg bruke det digitale meldingsskjemaet Melding til Statsforvaltaren.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har mynde til å ta avgjerder blant anna i saker om omsorgsovertaking og i saker som gjeld tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlege åtferdsvanskar. Avgjerder som er tekne av fylkesnemnda, kan bringast inn for domstolane.

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren fører tilsyn med barnevernsverksemda i kommunen. Dette inneber blant anna at Statsforvaltaren behandlar klager på saksbehandlinga i barnevernstenesta og tek stilling til om barnevernstenesta har utført arbeidet sitt etter barnevernslova og forvaltningslova.

Statsforvaltaren er klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstenesta gjer etter barnevernslova. Dette vil i dei fleste tilfella vere saker der barn eller foreldre klagar over at dei ikkje får det hjelpetiltaket dei ønskjer.

Statsforvaltaren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjonar får forsvarleg omsorg og god behandling. Vidare skal tilsynet sjå til at barna blir behandla omsynsfullt og med respekt for integriteten til den enkelte. Dette inneber blant anna at barn som blir utsette for tvang på ein barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvaltaren.

Vis meir


Publisert 20.12.2016

Å snakke med barn om vanskelige temaer

Fylkesmannen i samarbeid med RTVS Øst gjennomførte 8. og 9. desember kurs/undervisning i å samtale med barn om vanskelige temaer. Dagenen skulle bidra til å gi relevant kunnskap om å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep. Ca. 90 deltakere fra ulike kommunale tjenester og fra 9 utvalgte kommuner deltok.

Dagene er en del av regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, En god barndom varer livet ut (2014-2017).


Publisert 30.11.2015

Fagdag om å snakke med barn

Fylkesmannen i samarbeid med RVTS-Øst holdt fagdag 20. november med tema "Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep".


Publisert 28.10.2015

Saksbehandlingskurs for ansatte i barneverntjenesten

Fylkesmannen arrangerer saksbehandlingskurs for ansatte i barneverntjenesten.


Publisert 22.01.2015

Dialogkonferanse Skole - Barnevern

En av de viktigste arenaene i barns liv er skolen. Så også for de barna som får bistand og tiltak fra barnevernet. Statistikk viser at barn med tiltak fra barnevernet i større grad enn andre barn faller ut av grunnskolen og av videregående skole.


Publisert 15.04.2013

Ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles av fylkesnemnda

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Forskriften ble vedtatt 18. februar 2013 og gjelder fra 1. mars 2013.


Publisert 15.04.2013

15.5 nye stillinger til det kommunale barnevern

Fylkesmannen i Østfold har nå fordelt midlene til styrking av det kommunale barnevernet i  Østfold.