Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Denne siden viser en oversikt over skjema som brukes av Fylkesmannen innenfor våre fagområder. Noen lenker går direkte til det aktuelle skjemaet. Andre er lenker til en side med snarveger til aktuelt skjema og veileder.

Skjema Tema Omtale
A
Application for approval of foreign divorce Folk og samfunn
Application for exemption of producing proof of division of estate in accordance with death Folk og samfunn Separation and divorce
Application for separation and divorce Folk og samfunn This English version have guidelines in English
Askespredning forhåndssøknad Folk og samfunn I Oslo og Akershus gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder i marka og i Oslofjorden mellom Asker og Steilene.
Askespredning søknad fra pårørende Folk og samfunn Minst to personer må bekrefte avdødes ønske
Attester, erklæringer, forstandere og meldinger Folk og samfunn Tros- og livssynssamfunn: fellesblanketter
Avfall, årleg rapportering for deponi Miljø og klima For industrideponi og avfallsdeponi som skal levere årleg rapportering til Miljødirektoratet og Statsforvaltaren.
Avfallsanlegg - sorteringsanlegg. Veileder til skjema Miljø og klima Forurensning. Pdf-format
Avfallsanlegg - årsrapportering Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Avfallsanlegg - årsrapportering Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Avfallsanlegg - årsrapportering avfallsstatistikk Miljø og klima Forurensning. Excel-format
B
Barnehage, tilretteleggingsmidlar Barnehage og opplæring Barnehageeigarar som har tilsette som deltek i vidareutdanning i regi av Udir, kan søkje om tilretteleggingsmidlar.
Barnevern - stimuleringsmidlar til gjennomføring av utviklingsprosjekt Barn og foreldre Kommunar kan søke om stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt i barnevernstenestena.
Barnevern, informere om at barn i institusjon har hatt kontakt med politiet Barn og foreldre Barnevernsinstitusjonar kan bruke digitalt skjema for å melde frå til Statsforvaltaren om at born har vore i kontakt med politiet
D
Døgngjennomgang - eksempel på skjema Helse, omsorg og sosialtenester Omsorgstjenester / Pasientrettigheter og klagesaker
E
Egenerklæring fri rettshjelp Folk og samfunn Lenke til papirskjema
Elvefiske Miljø og klima For elveeigarlag som skal rapportere om fangst i elv.
Erstatningsordningane i landbruket Landbruk og mat Jordbruksføretak med omfattande avlingssvikt kan søkje om erstatning. Føretaket kan også få erstatning for tap på grunn av offentlege pålegg og restriksjonar. (Altinn-skjema)
Etterfølgende godkjenning av ekteskap Folk og samfunn Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet - papirskjema i Word-format
Etterfølgende godkjenning av ekteskap Folk og samfunn Papirskjema i pdf-fil
F
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskot som kan medverke til å oppretthalde og forvalte ville anadrome laksefisk. Du kan også søkje om tilskot for å leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forliksråd, dommarforsikring Folk og samfunn Medlemmer i forliksrådet skal gje skriftleg forsikring om at dei samvitsfullt oppfyller pliktene sine. Dommarforsikringa blir sendt digitalt til Statsforvaltaren.
Forliksråd, stadfortredar for ein kort periode Folk og samfunn Når verken medlemmer eller vara kan møte i forliksrådet, kan kommunen oppnemne ein stadfortredar, anten for ei konkret sak eller for ein periode på inntil tre månader. Bruk skjemaet for å melde frå om slik vikar.
Forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Bruk skjemaet til å melde frå om medlemmer i eit nytt forliksråd. Kommunen skal også bruke skjemaet ved supplerande val av medlemmer til eit eksisterande forliksråd.
Forureining, akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Skjema for kommunar og bedrifter (den som har gjort skade) som skal varsle om akutte utslepp frå avløpsanlegg med løyve etter kap. 14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har konsekvensar for miljøet.
Forureining, planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima For kommunar eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslepp av avløpsvatn. Skjemaet kan også brukast til oppfølgande meldingar.
Forureining, utsleppsløyve for industribedrifter Miljø og klima For industribedrifter som skal søkje om utsleppsløyve. Søknaden kan gjelde nyetablering, endra produksjon, endra utsleppsforhold eller avfallsdisponering.
Forureining, årleg rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om eigenkontroll. Eigenkontrollen omfattar alle utslepp som har innverknad på miljøet.
Free legal aid Folk og samfunn Fri rettshjelp /free legal aid
Fri rettshjelp for privatpersonar Folk og samfunn Privatpersonar kan søkje om fri rettshjelp. Fri rettshjelp er økonomisk støtte til juridisk rådgjeving eller støtte til å føre ei rettssak. Ordninga gjeld bestemte sakstypar.
Fritak frå teieplikt Folk og samfunn Politi eller advokat (prosessfullmektig) kan søkje om fritak frå teieplikt for tilsette i skule, barnehage, barnevern, sosialetaten og dei som arbeider med oppgåver etter introduksjonslova. Fritaket gjeld når vedkommande skal vitne i ei rettssak eller gje forklaring i politiavhøyr om eit konkret straffbart forhold.
G
Godtgjering til ekstern mottakar Anna For eksterne mottakarar som skal levere reiserekning, utgiftsrefusjon eller kreve honorar. Utbetaling skjer via appen "Betalmeg". Skjemaet føreset at du allereie har registrert deg som brukar.
Godtgjering til eksterne, registrer ny brukar Anna Viss det er første gongen du skal kreve honorar eller sende reiserekning til Statsforvaltaren, må du bruke dette skjemaet for å registrere deg som ekstern mottakar.
H
Helseattest - fylles ut av lege Helse, omsorg og sosialtenester Førerkort
Helseattest - fylles ut av optiker eller øyelege Helse, omsorg og sosialtenester Førerkort
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfaldet i vassdrag.
Kartleggingsskjema pdf-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Kartleggingsskjema Word-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Kasserte kjøretøy - rapportering for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Kasserte kjøretøy - rapportering for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Skjema i word-format
Kasserte kjøretøy - Søknadsskjema for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Kasserte kjøretøy - Søknadsskjema for behandlingsanlegg Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Kommunal garanti Kommunal styring For kommunar som skal søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Slik søknad må sendast når beløpet som kommunen skal garantere for, overstig ei bestemt grense. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtenester Kommunar (eller bydelar) kan søkje tilskot til rusarbeid i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 62). Skjemaet skal nyttast til å søkje tilskot eller til å rapportere på bruken av tildelte midlar.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og ivaretaking av barn og unge under pandemien Helse, omsorg og sosialtenester For kommunar som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personar under 30 år som mottek økonomisk sosialhjelp, og tilrettelegging for å ivareta barn og unge under pandemien.
M
Mal for vedtak og klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Helse, omsorg og sosialtenester Tvang - lenke til Helsedirektoratet
Mal for vedtak, melding og søknad om dispensasjon etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Helse, omsorg og sosialtenester Tvang - lenke til Helsedirektoratet
Meld frå om kritikkverdig forhold Folk og samfunn Ein arbeidstakar som får kjennskap til eit mogleg kritikkverdig forhold på arbeidsplassen sin, har rett til å varsle offentlege styremakter om dette. Dette vert kalla ekstern varsling.
Meldeark - anlegg for rene brensler Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeark - anlegg for rene brensler Miljø og klima Forurensning. Papirskjema i word-format
Meldeskjema kap 24 asfaltverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Meldeskjema kap 24 asfaltverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeskjema kap 28 anlegg for kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeskjema kap 28 anlegg for kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Meldeskjema kap 29 mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeskjema kap 29 mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-format
Meldeskjema kap 30 pukkverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Meldeskjema kap 30 pukkverk Miljø og klima Forurensning. Papirskjema word-forma
Melding frå bedrift/organisasjon til Statsforvaltaren Anna Skjema for sikker sending av melding eller ettersending av dokument til Statsforvaltaren for bedrifter eller organisasjonar.
Melding frå privatperson til Statsforvaltaren Anna Skjema for sikker sending av melding til Statsforvaltaren, eller ettersending av dokument.
Melding om behov for verge til enslige mindreårige flyktninger pdf-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Melding om behov for verge til enslige mindreårige flyktninger Word-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Melding til verjemålsavdelinga hos Statsforvaltaren Verjemål, Anna Bruk skjemaet til å sende inn ei melding til vergemålsavdelinga hjå Statsforvaltaren i tilfelle der det ikkje finst ein annan skjematype som passar betre.
Mobbing eller dårleg skulemiljø Barnehage og opplæring Alle elevar har krav på ein trygg skuledag utan mobbing. Viss du ikkje får hjelp hjå rektor, kan du bruke dette skjemaet til å komme i kontakt med Statsforvaltaren.
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verna område. Du må oppgje føremålet med ferdselen.
Mudring, dumping og utfylling i sjø Miljø og klima Forurensning. Papirskjema Word-format
Mudring, dumping og utfylling i sjø Miljø og klima Forurensning. Papirskjema PDF-format
O
Oskespreiing Folk og samfunn Søk om oskespreiing. Du kan søkje om at eiga oske skal bli spreidd for vinden, eller du kan søkje om oskespreiing på vegne av ein annan person.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
Politiske partier Folk og samfunn Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om tilskudd.
Prioriterte kulturlandskapsområde Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, kommunar og institusjonar kan søkje om forvaltningstiltak i verdfulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må vere registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truga artar Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, bedrifter og institusjonar kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på truga artar og prioriterte artar.
Prosjektskjønn Kommunal styring Søk om midlar til kommunal omstilling og fornying eller rapporter bruken av tildelte midlar.
Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Helse, omsorg og sosialtenester Kommunar (eller bydelar) som har søkt om rekrutteringstilskot til psykologar i den kommunale helse- og omsorgstenesta (kap. 765, post 60) skal rapportere til Statsforvaltaren. Skjemaet skal brukast til å rapportere på bruken av tildelte midlar.
R
Regionalt miljøtilskot Landbruk og mat Alle landbruksføretak kan søkje om tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. Tilskotet blir gitt til jordbruksføretak som tilfredsstiller vilkåra for regionale miljøtilskot. (Altinn-skjema)
Reindrift Landbruk og mat Alle som eig ein del av ein sida, må på vegne av reineigarar melde frå om reindrift, og kan søkje om tilskot til sidaandelar og tamreinlag. Det er også mogleg å søkje om erstatning for rein som er drepen av freda rovvilt.
Reindrift, overføring av siidaandel Landbruk og mat Bruk skjemaet for å melde om overføring av siidaandel til ny eigar.
Representant- og vergeerklæringsskjema: Kartlegging av den enslige mindreårige asylsøkerens behov ved bytte av representant/ verge (pdf-format) Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Bruk rettshjelpskalkulatoren til å finne ut om du har rett på fri rettshjelp.
Rovvilt, akutte førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til akutte tiltak mot rovviltskadar. Søknaden må på førehand vere avtala med Statsforvaltaren.
Rovvilt, erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeigaren søkje om erstatning.
Rovvilt, førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til førebyggande tiltak mot rovviltskadar. Tiltaket må kunne forventast å ha direkte tapsreduserande effekt.
Rovvilt, konfliktdempande tiltak Miljø og klima Kommunar, organisasjonar og andre kan søkje om støtte til tiltak i lokalsamfunn der rovvilt, særleg bjørn og ulv gjer seg gjeldande. Målet er at tiltaket skal gjere lokalsamfunnet betre i stand til å handtere konfliktar som desse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap og forståing for rovvilt og rovviltforvalting.
Rovvilt: Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt Landbruk og mat Rovvilt, erstatning, hund
S
Samisk opplæring Barnehage og opplæring Skuleeigar sender prognose for timar brukt til samisk opplæring utanfor samisk forvaltningsområde.
Samisk opplæring Barnehage og opplæring Skuleeigar kan søkje om tilskot til samisk opplæring utanfor samisk forvaltningsområde.
Separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Søk om separasjon og skilsmisse. Det digitale søknadsskjemaet hentar automatisk inn nødvendige opplysningar, og saksbehandlingstida blir kortare.
Separasjon og skilsmisse papirskjema Folk og samfunn Lenke til statlig blankettarkiv
Separasjon og skilsmisse, kopi av løyve Folk og samfunn Bruk skjemaet til å bestille kopi av skilsmisse- eller separasjonsløyve.
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskarar som skal registrere fiske med fastståande reiskap etter laks, sjøaure og sjørøye.
Skjema for bestilling av tolk (pdf-format) Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for bestilling av tolk Word-fil Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for faktisk utgiftsdekning - Word-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for faktisk utgiftsdekning pdf-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for oversendelse av klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i pdf-format
Skjema for oversendelse av klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse, omsorg og sosialtenester Papirskjema i Word-format
Skjema for ventefasen og timesgodtgjøring pdf-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema for ventefasen og timesgodtgjøring Word-fil Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Skjema ved oversendelse av klagesaker fra Nav/kommunene pdf-format Helse, omsorg og sosialtenester Økonomisk sosialhjelp
Skjema ved oversendelse av klagesaker fra Nav/kommunene Word-format Helse, omsorg og sosialtenester Økonomisk sosialhjelp
Skogfondssystemet Landbruk og mat Skogeigarar kan leggje inn krav om utbetaling frå skogfondkontoen sin for å dekkje investeringar til skogkultivering. Skogfondet er pengar som skogeigaren pliktar å setje av ved sal av tømmer og biobrensel. (Altinn-skjema)
Skogskader Landbruk og mat Bruk skjemaet til å melde inn skogskadar. Innmeldar rapporterer og stadfestar skadeobservasjonar på skog. (Nibio-skjema)
Snøskuterløyper Miljø og klima Søk om forlenga opning av snøskuterløyper i Finnmark. Høvet til å søkje dispensasjon frå motorferdselforbodet gjeld perioden 5. mai til 30. juni.
Standpunktkarakter, klagar frå grunnskulen Barnehage og opplæring Skjema for skular som skal sende inn standpunktkarakterklagar til Statsforvaltaren for behandling. Dersom du er elev og vil klage på ein standpunktkarakter, må du ta kontakt med rektor ved skulen.
Symjing i barnehagar Barnehage og opplæring Send rapport om bruken av tildelte midlar til symjeopplæring.
Symjing i barnehagar Barnehage og opplæring Søk om tilskot til symjeopplæring i barnehagar.
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker pdf-format Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Word-fil Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
T
Tilskotsordningar på landbruksområdet Landbruk og mat For kommunar som skal melde frå om neste års rammebehov for tiltak på landbruksområdet. Tilskotsordninga omfattar nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområde. Statsforvaltaren fastset lokale fristar for innsending av rammebehov
Trus- og livssynssamfunn Folk og samfunn Ein digital løysing der samfunna kan sende inn søknad om registrering, krav om tilskot, årsrapportar, reknskap, søknadar og godkjenning av vigslar m.m
U
Utvalde naturtypar Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak for truga og utvalde naturtypar.
V
Veiledning innvilgelse av timesgodtgjøring pdf-fil Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Veiledning utfylling av godtgjøringsskjema pdf-fil Verjemål Enslige mindreårige asylsøkere
Veiledning ved oversendelse av klagesak etter pasient- og brukerrettighetsloven Helse, omsorg og sosialtenester Pasient- og brukerrettigheter
Verjeerklæring Verjemål Skjema for deg som er verje og som skal stadfeste at du tek på deg verjeoppdraget og at du er innforstått med oppgåver, ansvar og plikter. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjering Verjemål Søk om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytt til oppdraget som verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjersle via DFØ-portalen Verjemål Skjema for verjer som skal sende reiserekning, be om utgiftsrefusjon eller honorar.
Verjemål for mindreårig person Verjemål Meld behov for verjemål for ein mindreårig person. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål for vaksen person Verjemål Meld behov for vergemål for ein vaksen person. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, bli verje eller representant for eninsleg mindreårig asylsøkjar Verjemål Søk om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar (skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, fullstendigheitserklæring Verjemål For verjer som skal levere årleg erklæring om rekneskap og formuesforvaltning. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, samtykkeerklæring Verjemål Skjema for deg som treng verje og som samtykkjer til at du får verje. Bruken av skjemaet føreset at du er samtykkekompetent. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, statsforvaltarens godkjenning, samleskjema Verjemål For verjer som skal gjere disposjonar som krev samtykke frå Statsforvaltaren. Skjemaet har sikker innlogging.
Verjemål, søk om verje Verjemål Søk om verjemål for deg sjølv eller andre. Skjemaet kan brukast av deg som treng verje, nære pårørande og ein persons verje (viss han eller ho allereie står under verjemål), eller av behandlande lege eller tilsynslege. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Vidareutdanning under skuleutvikling Barnehage og opplæring Barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring
Vilttiltak Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, kommunar, bedrifter og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot til praktiske vilttiltak, støtte til å løyse oppgåver, informasjonstiltak med meir. Skjemaet tilhøyrer Miljødirektoratet. Statsforvaltaren behandlar søknadene som gjeld artar det ikkje kan jaktast på.
Ø
Økonomisk status for person med verje Verjemål For verjer som skal sende inn økonomisk status for person med verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Å
Årsrapport for avløpssektoren Miljø og klima Forurensning. Papirskjema pdf-format
Årsrapport for avløpssektoren Miljø og klima Forurensning. Excel-format