Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er den største tilskuddsordningen i landbruket. Vilkårene for å få utbetalt tilskudd går på at foretaket må være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer. Er foretaket i tillegg momsregistrert er det organisatoriske kravet oppfylt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Det er to søknadsomganger i året, pr 20. august og pr 20. januar. Dataene det søkes på er knyttet til status på bruket 31. juli og 1. januar. Søknad leveres enten elektronisk via ALTINN innen angitte søknadsdatoer. Kommunen kan yte bistand og gi noe veiledning for nyetablerte brukere.

Listen over satser og produksjoner som det ytes tilskudd til følger av jordbruksavtalen. Utmåling av tilskuddet er knyttet opp i mot en rekke kriterier som går på dyreslag, arealbruk og kvantum produsert gjennom året. Da dette er forhold som endres fra år til år henvises til Landbruksdirektoratet sin nettside om temaet.